Villa For Sale in Real de La Quinta

€ 3,995,000

Overview

  • Updated On:
  • August 18, 2022
  • NEWV6645 Reference ID
  • 4 Bedrooms
  • 4 Bathrooms
  • 642 m2 Living Area
  • 2,406 m2 Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 3622
Price: € 3,995,000
Property Size: 642 m2
Property Lot Size: 2,406 m2
Bedrooms: 4
Bathrooms: 4
Interior Size: 498
Terrace Size: 267
Onsuite Bathrooms: 4
Garage: No
Swimming Pool: Private
Garden: Private
Toilets: 1
Reference ID: NEWV6645
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVIM3NlWWdyYjZrYlFWV3JtWjVPZGkvckhiYnJQbm9Ndi9rY0h6dlhkVzk3dXlBMEkxYklmeFc2ZWNUeVA2MTJ1S2g5S1g4OUswOHVENzE1c3VCakZZMw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVFOXJhMU9SZzZKWTVMbUpBMVJoa1RnM0QyQlFZeEFSWkprS2ZxTHlXdUp5TWo0QW41QUgwNGtuc1llVTZtdkZPRG9GSVh3Ni9Tbjk1UUJERW94WFlJdA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVGMFpmZzBOR3gzN1UyKzQ2Z0s2N3FEbDBaZy9XTUQ1UjhNbk9WTU9HYUNmZFVmT2pVcHg5eklYQnZWTmJ0S3E2VmJMbjk3cU9rV3VSVHZja1I4L0c1Sg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVGa1Z1ZGNtblBEZ2xwOTF1OWJDYkExUWtEcmhXTFV5ZHR3Tm9YcExDRWxlZTdtTE81R1dBMG1JcHVsOUlsVTFIWTdkQ1ViODFYdHZ4RWc2OEhZMnF4WQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVFdzNzSjFySWFyOFk3Q0ZtRFpGbVZndmJyV3NjV0d0dVlkNlVmYnVIaC94R2hlYm04UEQ3SFpxTzJoYTV0MGpDcHllZURxS3V6RVpxNTRhRUJmNHFKVA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVGSE1VQUtPVHNUeU56clFsWGZpeWtMcEN5ZDZ3YVZLd2g2SnBkazVMckZnL0J0VjhYekZvQVhzUjFmdkhnTlViMlg4UjNuNWtWYWkyb1BCQWUyaEROSw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVIeVU4TkJJSXRCRitObGh6WHQvT0FXTVlMME02RWZKbGxkeU8wMlhhUStWMm5tRmcrT05WZUNDSEVldk92WnRETXM3ZzBWT3k3c1lycE5VbHBIQzd6Mg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVHTDIxMTZJdHdkQ1JVUjI0cjNSajBtQVNBd3F1QjZqc3I3QnptM1RvSndoTWx4ZE5OSUh5OHdETnBCeVdIQWN0SDBHL096Uzl1d3RIenlBQUZMd2QrSA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVFRmE2a0NLUmNVR0c5QklSSzdXMUNtaXhOY3V5TUdTNFNaMGg3Qm5Na1pCT1NqTFJLamVUd1d1b1RhRFBIKzRBRlBOdTVUcXJIMEI1RDRVSHFrRDIvWA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVFMXQyY3pMUk5hUjh5cXBWTHBMZURPSkQ5K2U3a1NocVpYNXVzYml0OUFFSmxDMWNtekZ3d1VrZ3k0YzRjVHUzSjIxSFhIbU9MSG9Uai9pV2xWeUtiSg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVILzZiYkcrdjhRdnlSVWIyWkF6VithZk1JdkxwVTl1bkVSeXNrd3FhZ090L2QrcmY2ZGZKVEs0bDRmMFI1akd3aGhiWFIwbVNYdTRWY2xqUTlnbkkvMA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVFRG4wUVVKUEdOMnRPWDlvVVpmRUJTd2U2S1pqM2NmT0tXTGZPRzdyeElkSmYwaTJYSGMzQTFINUdhOHhEeWpuUWFDbVpuVjdOb1FLYUJrZ01OVkJQQg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVGZE9UNXliV3Z4ZzNmeG9EYmlpVGtWN0dLd3M2akJlU2hNalFLQ3l3TVovL2g4RVVsUXZsN1NkcHNVdmtQWHFtNi92UmFxeW1wcXNDNnNVT0Jya3pxVA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVFZkRTZHFWOXRqdExTTW55cWVnUUcxRXZBUUtJVktuYjZhYnRiZ1FrMnNEREFDVXAraWN4N0pYWDdyWGs3SU8rdVlVcnJjU3RyT2J4aFlmejNFTXpLYw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVHemR2bldsdDZKTy90ekMwL3JIQzZVajlicHFqRkt2TjNMY09CZVB6NThPSjA0ZkV2eTZtdWNEZEg4VFloKzgvS2drNUxldjIvbE9SanJpNWtVMk4zdg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVFMnBpUWZRUEgxb1VjUzdZeVhxU0dxMnMrNXg5VnVuZS85Vm5uQTN1MVpyaUVpaDRVSHZXcnJkbmsvLzhDWEJBK05jd01MMkpNWVd4OFk2ajBBNmlycw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVFd29HRWplcGZoN1RFY3Q2L1V0aUwrREdnc0dYK0dBQWdYK2oreUpOOHNsQy9WMENSS3hpcXRZK3l3YUp1VWtQclh0Q0FRclJOQ0prYVpSK3cvcUZ6ag==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVGRm9Bb2h1ZnIvanp2Q0pTdVZIMUplL0pSc1hNREQ1UDVwejZqd2ZzbHRnWTRJeHBGdzN0bmltN21kSkJGd3FtKytKRVArSkpQc0p4Z3pOVFVrcEZ2SQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVGdDVhQXQ3b3hFdHRLU2o5SHQrclJxZUVlSmtINWdMeElKRjBUaTVjaWpNMENVdlVHTW42dHhuaUMrNWx0UVJyb1BmcFFXdXBtQVJEWlBTbU9QdXNkNg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVIMExLWEFrcHJKUnRTOWdZc1hVaHIyWXZ2QnpJU1ZnQjJGQ0lBSnptWHp0d2RXbzJwcGFIczQvOWtKYng4a3AyRnlHek11cTM5V0JiM0JrL05sdkdMbg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVGTS9lTENyTnBsRE9oQUtEUzJsaGwzY0IyZWU5TWgrV0pJdmZQNE9rNGJiZmdUUTRSM3JQRDVIYno3OHU3Q1UrODV2UEhlRy9wZktJOUMxR1hKK0dxeA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVGT1ZDVkxseVVPalZLcTh0OFZ1ZElKZlNlRzI5dTZaYW9iYmRQUG9saHVNL0lRaW5vQUVTT3dMekY0WnJvTk1yWkl0S1Zvekh1Q0lZWVdRc0Y1RjFwRA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVFeVZid3FxTVBmSm96QW1kdUFHeXc5L0xRbk1DYjlxYTUyOFJsRDJ3aEIrM1laY1J6aEhHWFJWODlhL0tocUtqSjh0cGdGaEM1R243UUUxNEJBbjd6TQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVFVVBJMGU4cWpNcWFqMVZLNVhkTW00TjNWeVExd3A3UjBkWDU2M2d1S2ZPV2k4VXhYS3c1TDFleUVIbDRaYmNNRjdFV0dXUXNxbE5lOUxjcDZYYVJkQQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVFcUZOY0c5QnBBSHNHSkhnQlY2L1haMENXdGhFTUlHSjJRdjBpM0Y1Zkk1TG5qQ1JORElPaWhSOWF2bVd1UGxUR1orVCtwRGVId3ZPY2VQRlhRL0ZHNQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVGMGRTRnRXZHgxTitWaWNNN3JHTVdGUkluQmJWaFJ4MkdFd0I5OWlnYkVDMnBQb0JhTUhYZzBiRk5JZlpUbkQya2pidUoxRGhYR1hUSlkweStCZ1pHZg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVGRmV2TTNNWjV3cHRRRkd6Vys5bC9FUUw3TFRkbEFKMk5ZMUNNTHZSUFM3Z2lsV3oxSG9MWGhpaWk5K2NGbm1LZkVZTTh1MHAwRmpMVWM5QVFtRzczLw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVGZTUxTVQxWkYzNExiMFpPaFhFYlZ5dGtlSzVDNGh1ZWFYR3JJa0RXTFRQSkRIN21IK3JuVWRMa2lnUlk0enZpaFdHTW9Kcy9nSzNWSXFCZVlicGx6Yg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVGSEdMQVZrOHNMYlVub3NSbVg0SU9BckdKc3ZGeVlNNUxFQ2J1azZnSmpkeXQvL1JvWnFpWnoxdllFd3NTeEZpVS9jYXFTY0JaZ3hLalNoTCtOTVhSMw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVGVUloN3BUYTh0MWVlUzhPRzY3Tm1udXlDVmZ6aEhrTUI3bHhuT0tqRENCakRMOEpoYUFMS1RiRFpEbXF4RHlqdDZPUHYyc1NtcHRneHB5dDNlanVLZA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVHODNwTk1zdGw1ZDh6dTN6cTJ0Slk5OXpMN2IxTUFxcUFOQmRXd1pwQTJ0TEp3TitYaXlTcGhUeEdxMXFMSjEvUXhtQm5uczBWd0NCT0JmNXB1clJuUw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVFa3RxTzJQWlVwRlBIYXJ2UlpvNkpmL00vZ2FSRU9qbFdEUkVxeUZmSzZ1RHBwdnFieTZXdk5ieWFQdDhqa21GU2I3VGIwdUQzcisxWXNUSGhIdzI1VQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVGdkhMNVM3TWxkV3U4RFFJNGRGUmwvd2xLWE54ZEQ5VnhYUHBVQ1pYNmpmdFkrNWVtYWlKaXkxMWE0eWFOZVlEM0NiTzZBZE9nMDZ2bUY2a0tXdUR2ZQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFSR0dEVGlBZzFWR1V6NksyNWN2OFVGaTN4aHFSL05jdkNBZnAxWnl0UjZWTXY5YUVMbS84V1RjNXFydkhBcHNMWlFIbHR0bWkvQ1BRWUp3V3lrL1drWWNXRUhhbkFQMVdSYlF6dktlZFVaLw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Apartment
Resale
Apartment
Resale
€ 950,000

Apartment For Sale in Benahavis

3 BD
2 BA
375 m2
Villa
Resale

Compare Listings