Villa For Sale in Nueva Andalucia

Villa For Sale in Nueva Andalucia

€ 1,995,000

Overview

  • Updated On:
  • September 9, 2022
  • LVSV2606777 Reference ID
  • 4 Bedrooms
  • 3 Bathrooms
  • 253 m2 Living Area
  • 1,065 m2 Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 3272
Price: € 1,995,000
Property Size: 253 m2
Property Lot Size: 1,065 m2
Bedrooms: 4
Bathrooms: 3
Floors: 3
Garage: Carport
Swimming Pool: Private
Garden: Private
Floors: 3
Reference ID: LVSV2606777
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9LVVphbnJQbGlobFYrYTNoUnlaYVIzSjczNnFYb29HclF1VDdRN0hic0w5SEJLRTNaNktOV0ovaVdFVWw0ZlE0cUgxQTBZRnpBYURoNmg5RTF4Mmx6NQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9MWWhDNGJmRzlwZFY2NVdQMGl0ZUVldFFLTU4vNWZOT0twTk5rcUd3KzBENXZEUEttWHQ5TC9MeGx0WmJMbEVtUzF6RURCR0hhV1BqaldSZW9xVXpERw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9MekRKT0VMTXV1RmpkeWNFRTJQeGFVUVhoTE5vT01RRUJibFF3c2oxYThXeTRlNWNXYlVPMUd3cTZVNWxINnRPM2dQRzZwZm5NbGViQW9Jd1R1dGpZOA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9MMXVGMFVjOFRLcGs4TDBVU2wxU2ExRW9pK0VqUmtDUEJwcFRaMlpaeE1zWVk1OGlQL0ZIMjBNbGlYZ2dMdkRYcmdSbityOEYrbHUyRkdCbDNKcnAwYQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9MRXkyL2pENGFhRVVRRG1xbjljeVRqUXkvNk1UMGhERWVud0g3S3ZCTnEyZG1wQmUvZTNVM3NHeHRZTGhHcGY1cFp0OWhOZXZrMmpzWmFLa1NuUHluTw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9LRWRSaXNhSEszZ3d3VWxzTWlpdTNidUh5WlRKRTlhSTJ1UlY2eUZwMW5sTkE0T2QycSsrNEp3RU1KaURWaXQvbjVSbWlXZ0U3anMyT3JqcHNXTFNEWg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9KalJNMFFSem9ZeDdnVlJ3OWJycWI5RjEzcHJ1NG9XTm11RkhaYmpJdHoxMjcwd1hrYSs3am9kSjE2V1l6ZXE4a1d4OW5IVWwyZmVhc0JaenUvTkhFYw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9JOHYyRUt4U3ZBMVVWN0JOMmExaEMveEdsdzFYcENQL2Vrcm9nUVhESVFrLy9FSlcvOGoveUYvMEIzMDZMY0tYWXlrd21UZ1oxNG90MGRZWHVBVDlVSQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9KTnZ1bkNXSW51K1ZnS3dlUnJHemhPZ0J3K25tT1RvT0VLRlVlTDV5UmQ3WHplYzVheGZHNVk5d2dhTVplYzVnOG5VdnFnRkp3OUlVTHNBV01NVHhUVQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9LdUJ6RU9LRDRIT2kxT0J4STZyK01lWHVOSy9WUzJ1c3VWcFRaZFdGeGRibEhaaW53NnRNZjlGcHYwMjMvWGNUc0pERVBRUFhnT1NwN1lsYjdBSEhIOA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9MdDhNYlFYZ2NUL1Nnek53dlhSUXlTY0xDNjRiVzAwRTM2S1Z5VjFCNFZhL2dodE9xS004eUlUZTIyRldZQVhlRHpMK1RuUjl0cS9CZ2pYRCtCSmpNUg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9MR1Q0RHhKM2VHZUpkUnExZXA1RHlGcjFwT3VGOGdoanBYQkZjNU1QRUlqZDRXUkF2N2lCbko4VkgwM2J0ZzlmNkE1d1FHTmxmZTQyNEszWHlOWE9uZA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9JSnFCTFJlR0J5eUNkeW81cFA2TEFUNU05a1F0SzN3eUpsK2xHZmFKQzd6djB2bTJEbGEvM3Q1TVlVeUFRV1BoRGJuTXNVRHBqZGo0WEplWUs3OHpqSg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9KTDFmYWFTMGwrK245WmQ2bExEQzkxYW9hZXdYdGxZS1JPMVFZZldhOXNWM1RjV0NYT0FZRDc4bittNzBocHNRMTl5WURNZ2lvZkg4MVQ3T3VvM3NHeg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9KdTBoYkVVVnlNNEhqQ2RWYnNNTTFEclVUSndxeWc2V2o1NGVKNWtXei9pSWJoSGxHdE5rY0t2TW1QSjZQcG5mWGFJVXB5S3FLMzlLTU1WRHljUTA2Ug==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9JVlVkd3h5WlV5aU1FQlBQT0FHREF0UG50WkIwTWFKd3ZmKys2b1F2Sm5SL05POHZKekc1d1h2YzQ0dXlXTnNRSnNYUW9Sc3Q4bHZnekdCaEZmMXd3Mg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9MRVVIQUNaL2Qzc0xoUzZseENjUmt2RUlXOEMzZ25aSVB2YWVrSktqM1pmYk82WVQvT0ZLbURnaG12YXdHeUJwbEdBZjNZVU9VbU1sUGM2eWRsdHVyUQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9KTG8vSFBjazhGVWtZeHdoYUhyNDMvcnp5Z2lnU3d0UW40VEx2YzR3RkJGWkZvT0VRS1J4bk5wU3A2a1VZUTZpNlNLblkzdzB4Z1lEQTBBdVRpVHNvOQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9KbHpIY2swTHhOZFVzbnpQb2hySHBkMm9HcFpVTytITnJtOTYraHk0RDdHakxSRGlyTC9sano4VEliM3FpblRyOUcrcXA5UzBaYUIwNW9LTnJBblpldg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9JcWNCbGpCYjNRdmtsam95QUJxRDhSRnNHTGcvVkNTR1psRTB4dGJXS3FsVnJVZmtWVnE0MVk3TUZOZXdVeDk3anh1RCs3aHVyU3lTQ25YOHk1TW9HQQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9MOVQ4V0duOEdFdWJsajVqWkxlK1o5eVNFN0ZlaS9vcHdpTy9EVW9LZ2VhZzUrMmF5dWNhYjBQS1U3eUR5QUV4MjR5ZFFHMzRlQmcwaW42MXJKQk5WNg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9LbEJMMFVHbW1VaS95Ykt0eldBdHFHZTkrbVIyWXh0MnlWeVFtc0JOVzBTeGk4UGF3d1RMVW9xS2MrcTNSWHQzUDBKNVlPbCsrcjMrYmZoeHRPYUJtdw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9LMTArclNqaXFOdS85TEZRZG1yTlRWRXZmM2J1QnhzdHVodFFYR3RYTWdZZk9iSytwQTZpYkhVdE1qcVF6NFZveTFxbHhBbHlDSlRmWVk4ZGNNK3VBNA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9KSkV6S2NMb2VSbmowelhONU9JRDI4WFBtWGVqQ2E3VTJBbzlmZ3BvZEFJdHBIbW9FUURYZSswdEhBU05tQWJybVBhS3RhelNtSXlXTkxLN0srdnBMRg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9LU2N0dTBjSm9Vb1FrRE1pazNiK1Nlc3hiNWthRVlJempFYUhKV3duazFEMnZnT0JwQVRTWFhPcHMyM2c2Njh5R2kzcjlmaWc4MmExUks4WWRobGtuMA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9JeUxjOG9GcFFvbTk4OXpCSXlCa3BndGFTNGNWL1J4QXg4OXlpYlFIcUorWENWSnFRSnViZ2JDSVh6RUx6RzBTR1FLNCtPQXlpbnNwUFdTL0ZvR1JxWA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9LNTIrOVFiR1dCWFlMTklZODMybE1wK25tL3dhNC9KSUtCUkdSUW90ZzhXRmlicWpreFRWdVhhbURSOU5pRkdkblEwWGNPd3FPNnh6djlWYVRKWit5SA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9MSGcwVDhzdVdhWUVnYUR1RGpvbG0vOXpTbCtESzlhbmhDL0swM1JvN0EvY1NuaFZ6V1RPSnJGUnFkTGU4Nlg3VTdKNUdiL2VtNWowOURIZWhYUWs2WQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9MQUYybVg5dTMzQTNaeDlXaW5LRlkvd2hCZEdyUVVRQmVVZnkrTDBMSnMxdGh6SjJpWmVNQ3F4dE9KalVKUk5WS214QW9VZHV2Q2l5MGZ2T3VIYUpkcQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9Kc2RTRnNqRWpobkg2RHpiWmI0QWlwNUpKZ1hOdzhjQ21WdS90bHU1SExLeUVhOGhXc3FwMFI2QU1HdWpBYkV2UzR2eGpTdGNvelZrYXZ0dEV5endvbg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9JYWZkU3BjaHhTcVo5RGJIMmcrY2k2cjlDdmFFaWgrQnEzK1pUR1lWcEtQTGFRWm9nWkhXMjhPWW5uMHo1Z21wSWVDYWh6THNwcXMyQnByRG5zOVZXeQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9LbHZmZFJDTzg4NUhEQ3RsOEJFTVdnT29qbzRadytjZkpnYlRJdGlBWGZKSWE5TDE4WGIrTlBmblVuNEQvTkNrWEd3NlhWWWZuL2FtMGhZS05EV0J5bA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NyamNQRnRFdEo0R3lzVnNQSmdCRC9KVldvK1J2UWkxTjV2V3VBV2FLdEMxNkdBeldvd0pldjBjcHRIbFMyejUwYzlLNUo3RXRLK0ZaVVFUSWFrN21PUmtPa2d4YWVabk82UlFLTS9TS2lsMw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Villa
Resale
€ 1,495,000

Villa For Sale in Los Naranjos Hill Club

5 BD
5 BA
590 m2
Ground Floor Apartment
Resale
Ground Floor Apartment
Resale

Compare Listings