Villa For Sale in La Duquesa

€ 1,270,000

Overview

  • Updated On:
  • August 18, 2022
  • 350-00218P Reference ID
  • 3 Bedrooms
  • 3 Bathrooms
  • 242 m2 Living Area
  • 1,697 m2 Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 4184
Price: € 1,270,000
Property Size: 242 m2
Property Lot Size: 1,697 m2
Bedrooms: 3
Bathrooms: 3
Garage: No
Swimming Pool: No
Garden: No
Reference ID: 350-00218P
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dNSm5WMFhYd213TEFZQm1XK3JnanRKdWxUaUVmaUtrQkhqM0d4bmJEeHNRbmk0STR2Q2VGb1lDbkk4ZUFvcHdWZCt6Zm9FbGE0M3hvZ2tkUzdHS2RYYmVTaE0vdWFrL1YrcEhRcklOZ3d6Mw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dHdDh6ZnArZHN2Um5GRndoZ2FzVWdnVDlsQVBBekt6VVNCQ3hLdXFHOXNhbVB6QjBteWNOTjgwM1pIVkxPR2k5SUg4VDVMRFBmUG1QZElkSVU1WUZoYlNKbWtaSndPb1M0YjZsbWZVV0ptVA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dHdDh6ZnArZHN2Um5GRndoZ2FzVWdnZWhJL1VYY3ZHZy9tUkpTbVFzajRYSlkyVlQ4UWlZMmlVMWt4K0llTk1IYS95ZzZya21NTXRLa0Rqb0VOTjAvSms4Mks2WCtnd3RGWHFWeGNlci9aLw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dHdDh6ZnArZHN2Um5GRndoZ2FzVWdqZHROVER6aUl2d1BISjVpclpYcityMWc1aExINjU3R052VlEyTWZ1dktYNzJ1Z085SmZRMklvK0ZNbkhaRStvVzJHcjlvSnljWHUrNE5xWitab0ZFNw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dHdDh6ZnArZHN2Um5GRndoZ2FzVWdnYUd3TkxCN21WTTI4S0dQUnRMbSs5UjZZd0d6b2pyYUx2NEU3NUdJZmhjWUpmbi9vdVRuUG1zNDh0TGdycVc0L2dWZ0dwZ3MwSGp0ODFmZk5mc3pyNg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dHdDh6ZnArZHN2Um5GRndoZ2FzVWdoN1ZWUHhjY0dZSXE5YWV3OUEwZXhSRFljb3o1bmxpeEE5M2lNeG51M1Z5RDMzdEd0dDlvZHIrNkdwMUd6TDhzeXM3bTlPWWtFOWxHQy90b21MNkVWMw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dHdDh6ZnArZHN2Um5GRndoZ2FzVWdpQlZDOGZnc3lsQUtMR2ZpUGlKSzkxNkZHVWpUUml1eGNWMmdGYXVFay84OW9vaGJ6Z3ZlZnJjZ1ZuQmpxbXZaREhtZXRUS3hnRTBxdy9XU2ZaZUxpUw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dHdDh6ZnArZHN2Um5GRndoZ2FzVWdoOFVOY2F4Z0ExejdVRTNZd29ZRDdXWDZXRWVTOXliTkJNSEczZGxUT0dwa3ZCeFFwcm1aajZVNWcvSzdvRkF2Y3ZCYUtzYnhaQ1N4MklUazNZNzUwMA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dHdDh6ZnArZHN2Um5GRndoZ2FzVWdpTXlVSHFiZFBKR3psZEhnaE4vRVFLZ096UUJqcUticFBVaGxqMzJUd1dUcUNtYUZEZXZCZE0rbHkrWkNBUnkzYndOVnRDY3BmZkJCQmMwU05qNjk2UA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dHdDh6ZnArZHN2Um5GRndoZ2FzVWdneFBHc05VTG00QjRKS2lxdjkvOWFZSjJTWWZ5WHZqL0t0aXlwc09NQ2JOeGl6RlRDV1haQStVSEFaZHFrK1ZtZlV4NDJqVHFidXdLT0hOdXBKVGl4UA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dHdDh6ZnArZHN2Um5GRndoZ2FzVWdqZHQyUG9jL1QvV1hwWG4wNFVjUmFoNXNyNFYrVHhwOTJNQ0dKQy9sTTAwbUNkNC9xazNUUlpXdERyQVF0WUZ5V1VoWjZYaENKUjFUeENNN2dmWU1zNA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dHdDh6ZnArZHN2Um5GRndoZ2FzVWdpRHE5aytHbVdTdFpUTWk2Yng4ckl4UjJ3aS83MzJjNWVyR0l5THFob1ZBeGdQdkk3aFJKQVhISVBBeXV2OGlWS2E2MHhUSzluVlRnZmRyekdybDZHRg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dHdDh6ZnArZHN2Um5GRndoZ2FzVWdpSEUyRmhmaURzQ0ZvbWdobC9vQjZCU281ZnVWN0NmeVdMV2dOVDhrWWMvV09sbnVrY2NzZ3U2VUJSZzBRR21Qc29sS1hSbENoQ1NzR1N4akRUM3V0eg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dHdDh6ZnArZHN2Um5GRndoZ2FzVWdoRjFsR3Jja0dGNGhuWVNKVHloNFlSbmtpYzVVWmhaNE4va081QVMxZjJRZmpXdGxObGlQMVZiVlUwdG9MclIvNURQbzJ5ZllKd2ZtVnQweDlpcjVybQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dHdDh6ZnArZHN2Um5GRndoZ2FzVWdnWDZBSEhObm1LdVdTUnlnTXppMVMwQ3V4SVdvcVVBN2dsQ3ZVWEdFV3QyMUlIUEthSHdLbVVEVnRqTmJWeEdmWXJBeW50Tk5EUXM2UGtzb0tkVHpzcg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dHdDh6ZnArZHN2Um5GRndoZ2FzVWdocUw2TnV5ZDVrN3NyYzBidSsrOGM5ay82R3hacHh0RDRVdVVsMHhXQ0VpQllJYjZoZlFDZHFXU3BrcXlJbHdpTTZSRmRXNkxqOUVaY1lMZTUwSnhHbw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dHdDh6ZnArZHN2Um5GRndoZ2FzVWdoSndTUjdlbUNRTGR0djNXcTdETkpnWUZYQ3pIYnh2S1dVYnNxb1AvTDQ2WkpsbURCcDN2RmM0enVpZU9ORU9wcEVCbHMxUDI2U2hHdHpyQjNBUGxBTQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Apartment
Resale
€ 195,000

Apartment For Sale in La Duquesa

2 BD
2 BA
82 m2
Apartment
Resale
Semi Detached Villa
Resale

Compare Listings