Villa For Sale in El Campanario

€ 1,375,000

Overview

  • Updated On:
  • October 7, 2022
  • 350-00057P Reference ID
  • 3 Bedrooms
  • 4 Bathrooms
  • 297 m2 Living Area
  • 471 m2 Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 4000
Price: € 1,375,000
Property Size: 297 m2
Property Lot Size: 471 m2
Bedrooms: 3
Bathrooms: 4
Terrace Size: 138
Garage: Private
Swimming Pool: Private
Garden: Private
Reference ID: 350-00057P
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dDV29YenlVK1NRVVFwbm5qTTRtVjRCa1NpcE1HNDhOYTNhQWRTdkVCWlVBNjlUUWQzbm5YZFJ0Y0FZSnV6MjFzTEJ0MDhzanl3dUZ4emFpR2RkbUpLMnZ5cFc3bzY5RWNud3pWOHMzT003SA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV4bkRmUmRmbzBrVmt0U25JRzNhRFloNXZWN2xhMnRDRmtaT3d3Y2tFeW9zNVoyMWVjaTB3YUVza3JZdTVZaHd2QXhNYWkybW0rV2xOQW5QNkFLcGgzVw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV5ck9YTnU5a01CN2x3MDZWNGsyb0JZbFdHY0dyTUtRdWQ2ekNzTEVNalhTUUtjdTdrcnZFKzFYYVF3NmcyVlZVWlBaeXBwc25INTZ5Y1JBVVArY1pxRw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV6TStIRlFhVWlSTW9GUElRTUUxaVFSSlFDQUY4MEtkUm5CK0k0YWtjUVdmemJsTmNuTEhzTWtFUFFTR2JxUjg4RExJQnRGMFNvYkNuVnVQV2V6Nlc1Yg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV4bmNCYy9vQXlpRXh1ck5zODlnLzNySHQxNU05b0FyS0k3QlJMY09SVVRyYTlLak13OFVvczVNTGlDcmozMkdWOGFNcldaNTJWSEZtWXpyQ1NQY2JOdA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV3ZFVkRHorSTlnaWdTeEpWQWx4QWFlcktLZzBoenRMaCtPQVh1L3EydFQvOGVic2s2UGc5TlgwME5vYTVsT3l1Q2ZtM2M4ekhtYU4xWFZTK2NNWUhhbA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV3bkkxYmdacVlkeDczc1BEYXJVMk5aS3BpZ0RqeDR3VDluNFVnVEMvQ3gyR2VJRlFzRnpCWnBvZkI1Nkl4bzFzWWZWMjR3cGc3M1ZNcFVvYWJTZHpiMg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV5S2MrRlRxTC93RDViWjFLblBnR0RRcWdZOE0xdzdDMjVvUG1lUVBra29hMmZEcGhtcE1WMnFIelhGSUJseXVNLzJkOHlERnF5WHpuT29sT3ZaTHp0bA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV3K0R3M1RrTHpqL25BUXJZVCtldHBMa2E4VTEycGxrQXloanpNUndnRExvR3FQOWQzcm5JR0hrU3dYUmF6bkdRN2M3c284b25RVDdPazY2bFZDQ25Waw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV4TE8rVDdhV0liWGx4K2x1YWo5U3hqQlM0b0I0dUZrVmNrN0diZFJSNXlYYW9QeWlabCtUSEpIOVJnN2g5azRsYndEV3FQYTRTUFlkRXBxVmdxcEEvUQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV6bmo2Sk55SWlOVGhLY01qbGN4NHdkNTNheWhRcmp6emNtVmxNVUh4US9Cd0ZMOTNtT0pYR2t3dlFTV0gxODZDZ05pYkNnKyttYkhyaWtsQUJtVFJZZA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV5S2xOeTc0Y21vbFZKemNwR05tN3RUQ05IYXBPTURaSFFjeC9ZbHJaSUVnTVhMNWEvc0hnaDE4dzZwZ09VNDI1alhrQVg5Y3o2QkwwSGE3U3RvOExSdw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV5Nmk2QmNlM1ZHZldXOTlRNTBHVnZvaHlwOEVnd1liWjdITllEQkJQd095alIrc0JHeCt4UzVzTXdTU3pkVnZaVFp3cWxrY1NmNFZ2ZE84VVV3dnRBdw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV3N2tyN05RZ04zaStzQ2o4bE9HOElBOWp4RDlvTzFnMXVXSTVoTGt0NGxacWZ0aW5BMEF0bEtnTTFKZHlWb3Zwci9xUjJuQTU3alRTdlB4RU1ST2ppRQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV3VG5WeUsyMUJyWVpkbzlOVVdJYkUwNEdod1U1MWxPdVk1K2tVSlN4ZG5XWXlFUkYveUwxV3k3anB3WGdET1c0VTdSa1B0MldQL0VwL1M3UVgwQ2hBUQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV3WjI1ZWNRUFJlV1dxdFRoYzh6cmp4UnNrNEpmRHBsNmEzYncvV2JROGZBTkp3a3FPTXlxNktBdncvbHo5L0RQaFE1clVhZ0ZjMXVqRktwaHgySUhzRg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV3b213Z1NFMC9ISUpGZFc5Qk9KUUZneTFXNUU5Z0src3BTcXJveEg1TlBES0M0L0FyRDVkdEZ1OE8rTjdmQk00akpwUHIzS09MaG9hcTMyNmFXMW0rOA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV3RG1GNnFnTzcyekZvTS9hYThUa05ta0JxZTFJbnFjMkEwanltUEhnSjNYazRSWHpXWmlkOUFHSEFaZHo2cTlPcFNNWmx5NFdmeDdzK2dzdkorOU1uOQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV3NHNETFJ2MjdlOVFoY2M1WnBrWkV1L0NHWHRwN0NRSkpKcFR1WGYydTAzVUlXOFpZMGJCNTU3SjlTSFpBRXlxV0txMVVmS3VVVWIrTi9XVXN0VnpCeg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV5YnVXeUNkR2xsZTJpUzdGaURHOGx5NHQyWTk5b2d0cUZ6VnZ3ZEp0T25XdDluaURlMWFtek1zL2dSMzdoVmxpUmc5QXNaYnlXcXRvaVdPcytjalAyTw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV3RnkxM0FMVWs2V0syRjBYUVQxVm9ycTlhL1NpdFcwSkFiR1ZYSVY1bEVYaE9ORnRrTmY5YUtkWk45aHpvMTVsK3lQUFQ3OGx2UWRkTG14ZUhEaWJ5aQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV4OUxZK28wanUrNFNpVEFRakNiUGpFeEtZUURmQXdTbVNSOVJCaHJ6MVhISXp0b2FTOU5iZEN1b3VaZ1Q5c3RDd1pBVU1vZC92M1NRU2dFM3BtRlduUA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV5bTIrY2VnRllFYURHanVoNkhzSXhQS2JyanN5MU0xVjZJSFdKVmxkK2JSVmVzYkxoSWFoRWl6QnBvdmFCTDI3SjZBSzBSYjZ0N1BVa2VwN05BVk9Ubw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dOcWZPZkRIbGhMWktGMFhiYS9QUmV5RzhHQnhObGdXOVloZ3NSQjljK3o4SGxhY3pmMk92VFlDajltSXlrMng5enFVNUt1QUJKaU1tU1pjNlhSeklVK0QvaU5OMEpjTjFBeTNSM0sxdCtBWA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Apartment
Resale
€ 339,000

Apartment For Sale in Sotoserena

3 BD
2 BA
95 m2
House
Resale
€ 1,890,000

House For Sale in Bahia Dorada

5 BD
4 BA
200 m2
Villa
New Development

Compare Listings