Villa For Sale in Cabo Royale

€ 1,800,000

Overview

  • Updated On:
  • October 7, 2022
  • R3978478 Reference ID
  • 4 Bedrooms
  • 5 Bathrooms
  • 431 m2 Living Area
  • 200 m2 Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 4622
Price: € 1,800,000
Property Size: 431 m2
Property Lot Size: 200 m2
Bedrooms: 4
Bathrooms: 5
Interior Size: 431
Terrace Size: 67
Floors: 2
Onsuite Bathrooms: 4
Garage: Private
Swimming Pool: Private
Garden: Private
Floors: 2
Toilets: 1
Reference ID: R3978478
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpJZUlub3poci8vR1VVN2RZNUhyd2szVTh3d0lVb3RHa2phTVdzRDdBT2t2TnZHbUduVHJOZ3g4VC91YnpvVVA3cjhKbnBJeGJYYUJOTk83U3MrbzdySQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpLcWsvU29nSVRQZ0lDT1FwdzF3MnJBc1E4eGZMb0FrS1BXSE95bW00TWcvOGtJVDBpcFVzbEtYak1tQytjMXJJQVN3RTFidm5QckxaVlgwRitJZlhVcw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpKUFAvZ243S2xWbnpJczB0RGFvN1haY0lSb3A2OGFHVkdwZnJUdy9JbkFsZkhBbVRUMHk1UUZLeWx3WE51WXZNOC9GcUk3SVRNSjNMZGlqTTZLa1BIUQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpMd2Q0MUxSL3QxMUhmczlSWHliK0NoMWxPN2VqdDAxYUtLc3EyOTgrMTZjeXBtdVptaFZpOVhjTzBjcFRtYkM5RjU2NVhjMGRkTjh3UDZRUkVrdHVwbQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpMeS94cWVaVjRoc1doOHp1VXR6VTZWa0N5TjB6aGQwMUo5TmVhZE9WZjVzQW52SkJRL1FxZDlNSm9PWjFaTk1XbzdldndLMHcxYzZSNjBPTjNOOVAyQQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpJOUpGU2ZhQW5LOVhwcjkyUC9XSzFUU2Q3cENEMkxOSy96Z2J3N1ovejY1bzRPQnNwMmw4RXdYY2ViYnEyWmZyZTdRcG9pQXczeUtiQ241aHE1bnhKZw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpKVTM4VEYxUUxncjA5NllVaGRmYXNFUVBMcjI3ZEtJdlBzbStTRXVYVnBxdG5LS0NJRWV0TVV1SUdnaEV1eUpodXlaMEszZmRWaHJOelI0UVo2c0FuVg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpJSG9CVVJKTklnT2tOR216OEhQUkxML0E4ZVp0THVsMFVSQlpLUUs2SW8vOVROV2JHVzRRNVd3T1ZRY2RucFlFMnZZUXhUbXBGVldkMTNSTEZWa05WZg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpMODF6Z2gwUUs5aHF0dWpUN3lpQm9vL2VlcWdaS3JmV0VRT2pLZzdzRzVQdnhRbUMwVG9KdVhzWnd6N1ZpUWtPc1ZzL1F2QVhDY1pVNjhjUVRuN2ZuaQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpJQVVrak42S3F2bnVFdmREK2Ewb3ZBQkE4RGVidkFOUUVLclhCY01JR2xIOXZkWE5ueVVUVE1HdkRTQ1JyUW1oUzNRSTVZeUVvSTVnVEE3Y0t5bnlGUw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpJcXJ3K3lONkRwRDlHQi9XSXF6N2hvZ3J6Zk9PMWUrVEIyQ3RYUm91VmZHY01SOWE5b0MrY0o2djZSUmRrTEQwckxtUlY5SEFwZmw2S01BdCsyYVRrVw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpLeVRlaVpWckpSYmdndTJtbGRRWWhvL3dJNTNBNWxjWnNiUUdtQzFyQmxSRDFHcFExRUx1TFhOYTlURkxVb2VUOXZxSThQbi9YVEZkYlpGZU5KNHNnUQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpKeUwreXI1SG8xL0tSUHRnUUN6Vi9pVTVkdmduSENuNnpUTjlQVFoxekxlVVR5cnRUTnhiZFkxd21hSmFLZEplVVNiTzMySGxRQmUrdWh3d1lDdFVZeg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpJeVNwYkRET2xDOERTVTNtQ25pVUdsSnMzZ21MMTBrSHF5Q3h5RDVMMlJIVmZFTDlDMDRWd042bi9TWSs2SzBpM0tsUkJkTjNLQ1NYWXN6TFZ1bFFzWA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpKM2ViMVg5RnhTaGFaQVdsUmlqUlMwejFLY3BuQ21WZDJpWW82eUNDYmRFeHVGbmtPd1VXL2s2bjJWdHNjUm53dUdtNGlBa2hRb3FlVjRoTmRUZWE1UA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpKWFQrcG54TFBTTTBaTU9KV2lTUTJrOHc3S0E2SE1QdERERnVBV1FMRHFkNVdaNHptTzA5RWVoNWo0UlFtU0Nad3FRYm1CUXR5L2M2ZmVSNE9XdUpCVg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpKVklnY0R6eG5LUTdKVXdESndWVzBxbzVPOW1teTRQdDg1ZW9QcmNKSjE3b1FGcUtkaGFJOE1sWUVaK3A1cDUxd3kvOEViY3llRk9SbzJGT0d0WHk5Sg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpLWDAxSHBFdEZyTmtQSU1yaVdkcEloNmNJdHNJWExySTlKVTVyWWU1aFJVWG5Rb2x0TTk2b252RWduajd0bWQ1TTVvVXFKcXk1V2dpRXp4WmRPcTR6Vg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpMTGdJV2ZRTnk5Z1lURnQvQUFCV21HYm1pRXhsMllvalJPNUxDVUFPWnhReFFVYnZrRXQ5dmRZOE9TZ1pLMDlzSk1PdWlLTDdCUHJJUGF5bG5yNHE2SQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpJOTJXWU5sM3VzMHJtRUVFN2tOSXg5azBqZkp6T0lkTGlrQlNQeU5aNkdWU3F6SGo2M24wVlZCelpKY3lXczl2d2tEYjk2TSs3UzNYZnVJWkY2amFBdA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpJSHZRaVVvbzJCNWwxZXZvQjgyNFlzeEJDeTE2KzRyQ3hKL2s2MnExMXhYUHpVaXV0c1o1MVNpL3UxZFNublJEWVN3dWtGOHRkYmliZWdpMEREU0dqNg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpLNDJwajRvZUlCRWFnNis5TzlIQWtXaVdvOGlTakFsaEp5L1diVXE1QnY3YWlETHkyYTQ0Wm5hdEpMdWtvK1NML0hpZlU1ZkErdkllUmRTVlN2Q0JocA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpKQU1zaU1SVjVTVTJTTk1HekRyZ1R2VzNvWU9ZU0NnS0xCcS8xQnBWUzZzWUxuRXBMMHdLdkwzbDJrWXV6cjg1WldEcVpBNCtJVG9mK05DU1ZJU1Q3TA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpJKzZnY1QrKzlZZUJSd3lkUVVKSFBoUzF5VlBKUWhLcjlQcnpOSWYzWkZiL1hDQ2ZGK05tSTlaTWRYN0dUZjlvWGVYZjdySWtKRXVzeWRaN01ZWUxkWQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpJbHpiTW9mRjdDQ05Vc0I4dUN1a1ZpMGNjemNCenFlY1Q2bVlta3QycjlOZ0FDUnltYkdsaXcrN2pFSnFjWlVLWnlZVm8zTWR1NDFhUUQydTFOczh2aw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpJK1BNTWdYcDFvckpkNGl6WlN1WXZCallvWGhSUjVGVmliZFdVQzZWTy9sVVBXUEJsQWdvMFVHeSt0Nk00RTJvd2QxSlg1anF5ZXI5alpVa01RODREVg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpMQWlKdE5Ec1RUNDNOb3BCOWZ1dDZ5TnRSZExFNjJTMm1uS3ZodGIvQi95YXpVZmExRi9DVUhvL0ZxeXdLTlNSQzBYM3lETFJVNmIvRkRzNU0rM0xrSA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpLR0NqRDVTZ0JYWjZUWXdrZlpyc2RucG9KOFYrVmVwbW84dWZjc1ZMc3hMRDY1dWpWaXBNUG4vRVRHVmxJNG5sTWozZmdNaCtDcEFJbkR6MGFmcStJaQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpMZzhlZkZjbDdvYjc4TWF2M1cydXlhY3Blc0hBdG56RkZQLzM5akVSWlBOQThjMEwwT04waWpaWGphV3NqeG9BMjNMTkJ5YjhHOVQxbjR2NFBkK1pYOQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpKdThkRmt0cjdYUFFlMk1HczdCMmVIN2p0ZVoxUjRtTkJBR0VRazJ4dGlncjlMcExJRDVDZ2FuRGI2Z3crT0hGNWVGWTQ5OVBrM292MUllTHZHY2N4RA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpLWnEwZkhtSXdDU1hHVUxuTGZkYlZlLzIvTDJoREVpbEdreHpaekV1WmMyRzBmbGpCVVd2anJIYjhkSDYvbENZbnIwTlRYVDAxY1RLeXlBeWY1NG43Tg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpJVXl1V0cycVdRcjN6WFNqcG9lNmJ0UHExeDlxSER5OHBmLzNHNzkyUE5ZOHZCMWdLQ2ZLTmdLd0M0YU9ITTBreVZXVTlLL3N2c2NGVFZ6L0xsSnp4Qg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpMRW1uRW9WNlQ4YnhEVkN5bkVPT2MyYk1UbnV5UzJkSitQWC9UeHc5WjluYWRYNkJidTRJWi9WVGx6Rys5UmFpZHFtVFVjNVBPWkV6MFAvQm5kMlR0Zg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhJNldVeDBsZzRpRjdxM29ZUkowblpLOUpjMXNnZjNLb2V5TVNkaU5Ea2tPTHBKb1puNGNhV3ljbTkzdGs0bzU2blZpSDVVWDloTEpUR2s5V0NMejYvK1hBMTRhWERITGFNR0F3RHh6Yit3Tg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

House
Resale
€ 330,000

House For Sale in Cabopino

3 BD
3 BA
132 m2
Duplex
Resale
€ 549,000

Duplex For Sale in Playa Real

3 BD
4 BA
205 m2
Penthouse
Resale
€ 535,000

Penthouse For Sale in Marbella East

2 BD
2 BA
118 m2

Compare Listings