Town House For Sale in S. Pedro Centro

Town House For Sale in S. Pedro Centro

€ 359,000

Overview

  • Updated On:
  • July 29, 2022
  • R4018717 Reference ID
  • 3 Bedrooms
  • 2 Bathrooms
  • 212 m2 Living Area
  • Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 6616
Price: € 359,000
Property Size: 212 m2
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Floors: 3
Onsuite Bathrooms: 1
Garage: Private
Swimming Pool: No
Garden: No
Floors: 3
Toilets: 1
Reference ID: R4018717
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENiOUdiVktuVmlSN3RlSlE2bjBiMTFXVU8veUYxbHdGdytzRmY2MVh3QlFOZFdsaFNJcVFhL3hxS0pKOTNQeG1kOTRWQ2FBcFZkL3cvZUdoU3JGUzRQaQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENaVzllTWlLSk92ZUkzVGwxbjNoWCtEWXpjTGpzcmI3bkF0ZmxtTGlrT2kwMkp6MDRxUzhrOXlaclpVYmhTTmExOWVJUnNZR3RpVHdLNVlqaWdFU1JJdQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENaeFFhLzVMVlR2QmNBU0wxZTl5QnRHNk9FU3NGZ1hMMXp6RWNYeHBwK3grNzFkOVEyMmFOV1gyaC9BVGZkWkl6Ti92cSs5ZUY0ajF2TzdPTytrTmFiYw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENickl5ZTFUVThUdXNpYjhjS05UMXdlWER6NWhSVGJSR2o5Q0xoNkcyemtMMGxoOGJyRzI3d3hOR0crVEZYazFtdWtuR0NVN2lIVjZyakpLQ0RIZHB5eQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENhanBScVp1dlRxdHRMMHhUd0E1Ny92OFYwMm8raWphSStxYnN6dEFXUzRCQlZxVUhPOVA4V0hyRGsyYzJzaXVxeW9yNE4wUlZTbDdqbVlEZEZ1ejllTQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENiYnJXSG0xMHNSMFNUM0hTdkVxZ0s5dWVSNVZpd3I3N01nd2ZiRkx4KzkyWktHeXM1ZXI2SnY5bzlzZVZVbFkyY1d2M1dISWRNVmYvcnJrajlEdTYvSA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENiWC9qM0ZZVVgxU1dSSFBQU3FWTm9pejZYMGhVV2U4V29PNVczd3pJRlhmZnlmeGdhUTdFVXVISFdHS0l4eGdKa3VYWDJ0TURxK0IxdWJxZFZUM1B6aQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENhc0wrZGRsL2YzWnNJWVRDQlRlcEYzVUVPM3BZVnlGc3p2bzhOUjhoVmtnZWljQWZWZnlNRFNWamJzdm91MWFzeFVjKzQ2UGsvOGJzYUVTUFVhd0Q4Uw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENhRklBYTF2aEhqdnljQXFXRjVYWlY3U0ZxOFROdmVVejEwZ3VMeVd1WjA5YlYvQlAwQlQ0R2UzRE1jTlFneFBVRnVmUXdOcjE1SEU1djBXemhEeklFRg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENhRWZ0VmRIcHRCejlSb1AvaVA4ZkY3V2k3ZDJsZ3kvWElpbDNBVHhlUW56eDBSVGxFeW0zZ2p5MytWY2xxY3B2eDFpUWtqeFVqUXNDSVNNeWtQUVRrdA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENhVVZ2eEhUT1c1cHR6YzN1STMrdEg5VEdTTDJiRDhmMytVVFJudC91Z0xPK04vc0VQdjNSZDBwd2ZnMTF4MERXVlZDdlBORXA3bjBtVzZlQndmWGdFVw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENhVFNJNW5aVjlZcTJ3Y2VqczJqakZrcWVOaFNUZjZSdGsxaUZESUVjOENqS2RLbkVEc2xLNDFGU24rSkVFSGRBc0VoSlkvbHB4UkpTb2luNnpqZFpYaw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENhM1BqVzNBZjUvbUpNVEZrU1FyK3lSOVFCalRLTVhjOU9DUTlraFhaSFFmOTZpcDh0cjRDWDI4eEgwblBaZnZiY2N2d3BHWnV1NlM1RUczTFEwNktZaA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENhK0lCc2tNaWVpTVpORTd5ek0yS3BmZnRHMkZIWUdtZWpVTmU4YTNOdHdWeC8vOHEvUld0VzMxUU5yWlkzOWJBQUFUQnk4MWFQVExjb1dwVkRnQzAwQQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENZbXoxbmlNYzN2ZlRKZG1tTWYzQWkweiszL1phcTZPdTZtLzZLRzROMzNlSlJFN3I5Qjd4N0hRdGI1T1dkMUVVNGxtQzVkMy9zd1g5bnhRblVJQU1mbg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENabDBVaXJMWktxZFIrRmc3V1VXV0NZNzV1OUd5OUppRFJsQVdlZjUzOHVOYmV1cFlkMk1JTStwckpqUXcvUzJLc2c4VUx6OWdFVGYvd1pYMFM0WUdpSA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENhdUVxTk5YV1E5RFMyM051aDFlWElRUndnOWVSSDBaaFU5bVlzN3dibmVnOWlzOGpYTElXbWt2SUJoK3kzNG9TY1R5TW1FbUxnYmZxaHJjZDUzK29OKw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENZdGoyQ1NLZkVOV1h1OFB3ZzNJbmgzM0YyTWtCK0Z3eVZxcVJYODdxb044QjNpUm14UE4rZ1JvbDhSNyt1VkhUNnJxSXlCYTJOQzhBTmxpWmdTNnEwLw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENiNlYwVGZFZVFzY3prcEc2dmZsMnJZbFNjaFdMTUtZUzZiYnh4R3AvSTI2Q2hmTmNFa2VGaDZOd0hUYktydU44MktOSWZva2IvYWNvUnFmZS92bUg0MQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENZWklndDNwdGw0VGhZNU5pQjQ5QzFCYVhOVjdCNGZ4OGhiRFlHTGhJOXJLYktnNXp6RXRBMWtWZVJZME9VeHY1YUE1cDlhRmJET3AzcElZQVcyWDNtSg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZCUWFmVUt6cE9DcG4wMVBnR0wvVkQvS3A0ZXlGaDNjUDQrREpEclh4ZENic09oT2ViZWszNTFTRHNGOWZJcTM3WkhaSnk3dEtlN0taVWhHaFZNMjU4dHNDa3RRUSt0K051Z3k4c0ZkaklHNzdqUmJmeUl5N0hVNmFXVzZGQlhxLw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

House
Resale
€ 1,249,000

House For Sale in San Pedro de Alcantara

4 BD
3 BA
489 m2
Villa
Resale
€ 1,970,000

Villa For Sale in San Pedro de Alcantara

4 BD
4 BA
290 m2
Penthouse
Resale

Compare Listings