Town House For Sale in Monte Biarritz

€ 305,000

Overview

  • Updated On:
  • August 30, 2022
  • R3907534 Reference ID
  • 4 Bedrooms
  • 2 Bathrooms
  • 143 m2 Living Area
  • 104 m2 Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 4486
Price: € 305,000
Property Size: 143 m2
Property Lot Size: 104 m2
Bedrooms: 4
Bathrooms: 2
Terrace Size: 58
Floors: 3
Onsuite Bathrooms: 1
Garage: Carport
Swimming Pool: Communal
Garden: Private
Floors: 3
Toilets: 1
Reference ID: R3907534
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE0V2QwK3hvbWdCc1g1d0V1TEdOWTNHR2hqQWM0ZE9wZHpmK3VyZFJ5VFZOZ25KVXlRVEZsTzJndDdqTktWL24zekE1ZklvRWNhcUJlWDVkT3VPdGV6aA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE0RlA0SEdkSnhKV3gvcSsyK0JzRWRaQTB3QU1iT2kzOEl1N0YwWkR2MlJlQk4yZXZyZGJqc2pESG5KYXdDTE5UaktvNTBJcVZZemVnM3JNUy9yMkVLeg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE0amIvUVM1aWpNRjIySlRicmlmSnFrSm4rTFdiamhoZGt2OFBHK0Q3SkdGV2tIMjBFQ0VSSDlrelgvdG1MV3QxZmkwTnJWVjNWaUgzVHVldmZuMFlPSA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE2N2RheURQVnRzNXF1aVNMbDRKVEVlelhSUlFra1FNTTh2SForSStVNUlLdWNNalA0YUhJYjY5cG9ZZnFKMFRjMERtM2FQR0FsYXpjd3lzVnMvV21uaQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE1RVlUYUFlTzlUdUhHeWNNNkFJMEMvYnN4SEtROUtDc04zS0o4aVNWRm81dlRMQU5oTXkzWmNQdWhqZHZTbTdZOE9wWGJqeGs5RTNtU2MrOE9YUFVBbw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE2R1BnQXVZYzNBa01DaTdqQ2p4d0Fpbk5OeVR1ZDlsQUxHK1Q4Z1V0d3V4NEpabVdNclRuc1hidytXekUrblFCdmo3Mkk1WFhsQzRDbVZSbThxNENYVQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE1cUR0bm1sYUVoMVphdXROQ2kvZU5ncjFzb3R2a3BWYVhQNUVIS0ZRc2gwK0hIRkdFZlpGcGV6R1dOaG8xcEo4c1F6YWR6WDZlV01PTHYwZ29BbFRidA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE0aTNxOTB4SkRKSkNJNGdYVUFYanlIZ0x3Q0FPWG8rTHRsVklRMndoTEdWTFoyeHByenl0a2pzL3hHWmZ3blVYUU56YkpYaWV6a1E1ZmtJb0pQeVFrQw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE3WkUvZkZpaXljV2dzelUvL29IZDc2SlVSL0JIdnNWYjZuaDhtWUc3eGs0MHRKbGV5UEpkYzNLY2xUTndWMjNmQjJmVUhwb2RzQUx1QS9EdjNmd01oVg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE3RjAzOS9BSVhGbWJMRUpnNDZlVEsvckxFMVpONVk1SXlScnVrWElpSG8wb1JqMHkraU9nYzQwNE0ydnpTbXdZZ3YwbFFuQWU2b1F2eTVzSWQyeXdRNA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE1ZzlXSys2WVkvSjFvaElLOW84ZXZkaWFRMjZKaEllR1R3NGoyMzE2VmxzOExOTWJzSk1zRURjNC8weXAyT1AwcU5PelZUdFBtd2pDTTBPVDdZSW1HRA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE0ZVBrdWFJbDRKTUlCOWVKZnBuUzFBaktMcXlwbklzWnhyNUxqV1cwQkJBVXJzUzd4U2VUSVhMNlpObktJRmp0TFlBVjUvaS9uVy9kUHp0b253TkxIaA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE3L3hXK3BGQ3BieGdoZElpUXhhZXZYUlpqQ2xKamVqL0lLNW9pajVrekJrSU1WRU5sY0cvT1VFSWpsQnFKNzAxYkJqOS9BQmVBaUZGdDBkZnRCVUxvRQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE1aGxqcWI2OFJ4M3hjdys3QlNoejAyMUswZzNiWXRNbzNQM3p6S2JSdnozYzJ6U2ZnZFk1dTZBUDc0UlJCYWVSM3JlVkJEOVBhTGN3ZE9mdGhnQStUWQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE2U2dUekpLUm1ueW5XemVVWDFEejVhYlRZV0l6S25EUWdyQ2tiMlByMTB2UW56by92QnovWUFVSHZYeSt1Z2hZU0VaV3c2VkJkbHVxUFR6TGx3Q0ZNMA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE2LzgrVFcxZzZTYUlWZTVOdktYKzRqV1N2MHkwVXZhVXpPVTQ3NUdxSDQwN1Fkd3B1R0VLU0tKUWlqRkx3dG8wOWttVG0zZmk0M2d2YjBJTXNlRGdPcA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE3MG1DaU5ZY3RyelpEd1FydXZHdnA0RkVCVk9XZ09oTzRaV3Y4ZU03TStGaG9ySnI0WHN2Y0pZbWZhTkRTa2V0NFdyYVJRQ0FiTU9WMkpabUtPMFNTcw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE2UlZVTXRvRkMxbStsYTZnRVlQdVVLNGRyTUlyNkdiVEJjWDQzRkExWlVMTDUrdHd2dC9yNU1ORHhmR1h2Y2RaRDZmUk0xZ01QNFZLL2FLWTNGRUJmSg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE0NDNmaVc3b1F3UFdEUDJ3VE1jT0xXN2QrcnptTUxBTnJqUjNtSjQ0UUM2aDFBaVRnMjdyVUU2M1U4b1pDb3JRWkd3cmFoVTZ5Z1RwbndrZ0dvUzg1Vw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE3OWJHWUNvSThyQktOSzlFNHhlN09aRkxzMy9VL2ZqOHBoeGl5SWNmK2F5YUsyK21UQ3RPektaZm5nbkNEUi92eUlrbG1Dc2tlSDdQOEZqK3g4YjJEdA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE0WGlpdzBDb0VzN2hGMDZLRXR4TUYzck54N1IzVXV4SkFselVBMGluQ1VpNEJndGFQRm85eDZ1eElmM2FEcWhVdzNiUXFSZ0pta2M4TllLQlFldWp0QQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE2VnRqVElHZmdmSnFKeXlDT09XOGFzR2RVSVZMcU5QYkUxdW15OGpHdnRIV0JVUFRVeTd3UjdUMWN4NW9nQUpBOHB4Zk53MG5tK1ByN3JyMXFyb1BoNg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE3eXRJMHdhSDIvN2NoenlhMXFrMko0dS94K2NhYVB0UGZtbzA3Qm16TFA3VnhZMFBWYjV3U2VBL0Mzb2pjM0JjRGRseE0zYkdKekk2WlU4U2UvK3VQMw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE0R21CZkFaRU4yekJGdjFybXRkTW9keGVCaUNYN2xTSTh4WWlhYkJGNzQ0eW9ici85NExmdWZRSHB2cXlCMitZVXkzUnZDU0x6YjhsMG5rMEhpRVNHNA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE0TTNFalJCTE1rQnJEYVk4d3prbExBZWRlOU9US0o2TWRZNnRlUEFhcVRZRXJXWVA1UXRiNXVvSlh4aHVyTk9SVGZxY3B5VS9lMGdsdWRqQzRKeVpYSg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE2eHg2Vm0zdmxtK2dWV3NOWDhRZEVqejJNOGl0bjVGMnhaUG9DMDhhT1NSbXpKU0JFanhNQ3J3bmpWcS83ZXljUU1hRkNYTU1MV2FJMCtWa3lHZEFUSw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE2Z2RIVUFVVmw4aUJPV24rMG1XcDJFblp5dDZJUzBxeUozVmFLbHpHbTJSY1hCbjNmQ2VWclZYeXE0YjRLU1hKL2M2NXNNclRhbVdzUmNQSkdySHRLeQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE3RGJtK1dYb0djcE5FTys4UGFZaENmVmpxZDZtbXhYd0hxN1g0anpIUkVKSks3bHY5RjcyOEV4UjlreW9HbEtJaW1tb3RkNzdCT3prdXdFeng0bnY3dQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE2TUgxb1d2TVluZitmVlNKR2phSDZzcmJ5TjFlam1USzA1eHNVSTJiOGpsa1I1R01qejFKTjVOY1hxNnFOdFFLazUvQkhwMTRieWZodWM4dXZGUGtVeg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVpeVc5L1gvSXB6ZGJ2U0JPSklySFE3M0lnRDdhUEs5OTZFZ1hMbDdQVmpzMzl5Z2ZoRzhEWlN2TkVwa1VxS25vTjVTUE44aGdHdXhOYmhKanJMaUF3Ymkxd3NsT1NkblpnNVMvcVMrTng0Tw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Apartment
Resale
€ 339,000

Apartment For Sale in Sotoserena

3 BD
2 BA
95 m2
House
Resale
€ 1,890,000

House For Sale in Bahia Dorada

5 BD
4 BA
200 m2
Villa
New Development

Compare Listings