Apartment For Sale in Nueva Andalucia

€ 270,000

Overview

  • Updated On:
  • September 7, 2022
  • 361-04251P Reference ID
  • 2 Bedrooms
  • 2 Bathrooms
  • 87 m2 Living Area
  • Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 8128
Price: € 270,000
Property Size: 87 m2
Bedrooms: 2
Bathrooms: 2
Interior Size: 87
Terrace Size: 16
Floors: 1
Garage: Communal
Swimming Pool: Communal
Garden: No
Floors: 1
Reference ID: 361-04251P
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNDc2RRb1hjQm9XSUF1aEhCQ0Y3VzR4dzdRcVRKRDVwZHN5QzdrL0w4QUwzNnVqVCtmdVZRWi96QW5heFNlcXZpOEozK1BMSS9PbkRxcGFlNGp6NVk5Uw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNDaG9qNUhsS1lDdDRKQk9JTTIrOHBiOGY0WEpoOHFGWjRrYWRJaUZZOUdHdFFtZDdEaEdQOUxPU1ozblJ1NmQ2WnY3KytOMUVXbnlkNXdIM24wQkN4aw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNEN21KUmt1VHN6dlRhSkQ2NEVuRy9tY1p4cHVtY0ZqcmFnWExKT0UvT3QrcldibHlrdUN5UFdEOE5EeG1TeFY5cWs0aU5qbWZZU3FSVmtvOG8veXF2bw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNBMXp2UmEwWlhmcks1NzFKS1hzcTJ2RkV4YWxWOW01UHRnZTVJbk9LTlorUjV6UzUyOVQybzh2WVF6eS9lMmZseFhJWWJVTHBENzh0eklLUGdsVjhOZg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNBWmppSlhsR2ZXODRycE01T1AwZmVuOC81YnVsYmZ1YUI0NkMzVnBEVVQ1emhLZUZzbEltRENMV202UXBsVFZxeXZteTFmS3hkbkdVczI1RjBHUGw5bA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNDcjd5cDU0b3JJZEdTZ1BiYjRVL3Jucm5UZzhYdHVqRjdVV2E5VEtkS1JJVFFtVHV4dEFVbnpoL2puc0xGK2hIZC9vblF2NU45OU0zd0lPTHVSWWJVaA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNCYi9IMi9JUk9SUHRxMjdYU2FKU3hLM05mUzVIUC9yYzdxKzYrQlRVNDFydHJFaU4wNDRySEJkeVkxTmZXd05wS2RNVFluTGpBTzVOZ0FUcEQyVVBlNg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNEbTVMdVl0Vy9nb2QrSmZaRlVYekM5ekg2RTRzZFZRYmZyZUlSQjA0WDgybzZENXJOOWJTNmlHMENjVDVrV3pOWm92QnFra3F2YWVrSXh5NWZDRXVtRQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNCdDhtWllYRDhZdEszR3BHNnovRGkwUlRxdUdUdjB6UUlhVTQvcTVPWWllTnEzV0oyRFhBUzBBQ3crbysyYUdTekp5dSt1UHRyOVpBTzBFTVZEZXVJRw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNBbEtHT3Z4ajQ5S00vOGNPL3d0Y3dESGFXWXRva3lPSmRIdFdORkJHa3VSZVNyamJuSnNhdXlWN2VJemw1KzlPeVN6SEhiRE55VjZUT09Xc3Bzeldobg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNDRUV3ODlleUJyS29JR3pic2k3WXc1bDJseWFTaDBSdm1NeEk2dXZVTm8xQkZnZDdXRWlZWFFaSEJUQnZEYTJ4RHFZMW15eGxxZGpmTXJyWjBXSldveQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNETWJlRERYdElVdlRxak45TmRNMGRlVFhmaGFQelExVzg5cmxZVWFXMmMxVDJscFFneXRDZDN2djl0MktxbGVkUW02V0p3dXlqdXRZc01kRVhBZzRuLw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNCZ1BBc2FXMlhhb25RblBLb2hMVklham1UODBOMVlGQUdrK0hkZTdKYmViSGFpQ0R0QllpVjk0Y2RUN2NWNDJyUldyd293cVRFYmlqOHZkK3NIcm9zaQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNCWUJtRWczbnRlM3c1ZklCWnB5TzRDZGtLRmZ0bWxYbGplV3NNVmNFRUdUV0Z6WEpGZTBCQm1HVndvWjRsaU9oVnFwc3cvR1NCdkJZOEMwSXJTK25SaQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNCK3A4QzVKU1QyOVlrRHlRaUtQNEVzRFZkditXVjhDeUI1cEJIb3M4U1M0YjZZa0M1Tmt1M29xQWhtdEFHdzhHc0Z1WVJHZ1dMek5McStyd0RCeC9OMA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNEazB0bmgza2ZaTGVZWlh4a0xmclVlbDlpdHFTRVlub0MvQTdTellSRGFCSkV0RnpuTHVrT1ZtWGFFYTdPTnVWbEoxQk1aYjJpTmZHSndlTG9VK1VneQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNCeG9UVVk5KzEyRXY3OE1ieVJ2cDY5eGNYMTZNZHU4SWNpUFJyYU1MN0RWQ1ZRaEFscTJ6MlVlUWhOZk53U3N1a0ExWnJlejdJTXpqYWkrN25CaU0wMw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNEU0o3L2NOczFkZlRWV3lNQ1B6QWlqWlVjY25LWXJoaUJpUlpQZGsyV0Y1S3pCMzROdTQ3NlU1QVFRUnZWQTBTRktPRGJZcUliV1RVbXYzVlY2Tk0wbw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9sS0hTS2YwRG9WcHF2UDIrNnFoUmNBWEp0WEJ5YURrRUVrSTR3c28xTTFPenJnTUhzL2RBd0c3Z0tSQndzbEQ1ajRDdFE5OEhRd2krRnFMOUFnTVNVR3V3WHhIQ1ZHYWZPWFBMK0srUDA4TQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Villa
Resale
€ 1,495,000

Villa For Sale in Los Naranjos Hill Club

5 BD
5 BA
590 m2
Ground Floor Apartment
Resale
Ground Floor Apartment
Resale

Compare Listings