Apartment For Sale in Artola

Apartment For Sale in Artola

€ 785,000

Overview

  • Updated On:
  • March 30, 2021
  • ARH-8-913 Reference ID
  • 2 Bedrooms
  • 0 Bathrooms
  • 156 m2 Living Area
  • Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 7468
Price: € 785,000
Property Size: 156 m2
Bedrooms: 2
Terrace Size: 145
Floors: 1
Garage: Yes
Swimming Pool: Yes
Garden: Communal
Floors: 1
Reference ID: ARH-8-913
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIQUlSMVhBWkx4YmphS3RERUliSisvcEFpSWFqOWdQRlM3Q1dRc3RGK0hVNWYvblFPSFlNd1hGT0QybkQ2ZmpTMnV1NlJiZThWVHJZakxsNHhNOXk0L1MwQm1DUUUvT1VKZ2xUZHYvcUJKSksvemZNTXhhUWRSbWkzcFhJSWRxL3c9PQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIQUlSMVhBWkx4YmphS3RERUliSisvcEFpSWFqOWdQRlM3Q1dRc3RGK0hVNWYvblFPSFlNd1hGT0QybkQ2ZmpTMnV1NlJiZThWVHJZakxsNHhNOXk0L1MwQm1DUUUvT1VKZ2xUZHYvcUJKSksvemZNTXhhUWRSbWkzcFhJSWRxL3c9PQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIQUlSMVhBWkx4YmphS3RERUliSis4TTNBWE4vZkZ6REZMWUF4SDYrYjB6aVNxWVgySzdzRjQwNHg2NkZ6ZzFqRmhGSHFqZi9qdGNBZ1FiV2RFWExLQVJ0SHk2R0svYko5R3dtOUdkeXZiaTQ3RlgyaENpV3dqQ0NVSGNXK1BpOFE9PQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIQUlSMVhBWkx4YmphS3RERUliSis5NnV0QXVtUDFtOUZpTjlkZzkvc2VyR1ZzNytSUlJpNmcrWHU4eUwwdjl4WUd2SVdwbk1OZEJvR2xZZ0M1dG1ZcjZFSHVWVmVpYUhiVncxdG12VVdFcUVnQndHeklyd3ZINy9ZRmFIMnNVaFE9PQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIQUlSMVhBWkx4YmphS3RERUliSisrdGd0YXI4YjJ1SStkM2hHMkpXUmZSNWZTV2I1V0xoV2xVd1RrRlFvU09GOTYyeGt4RDZDaE91cUtWVWllVkFIUS9ObVZVQkIvUlVZYVlJWUlqUSsvbDFhTTV3OHE0aE5TcHhmVFhFaDEybWc9PQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIQUlSMVhBWkx4YmphS3RERUliSisvdkhVRkFwZVlISmRFTitKdW40SEtaY0hBajE5T3FIcVJSRE9TYnYrOTQ1dERERFIrTGQ5SjZyN2tTQUd0eml5dmNhY0ZOSkJWcUppd2pIZ1c5cXRUZ0tVTVpmL0tvSStQRnZnOXN2azlQa3c9PQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIQUlSMVhBWkx4YmphS3RERUliSis4QS9VVWs1SUM1MEN0TTBYNi9mRlN2YnBydm9LWkhxRCtUbVE5c3JVNW5paWpyRUp4Nmxkc09NZzdpcEw4TUtuZW9Jem04a29XTjlOR0c3QmlrZVBZUkpyZXAvZDhZMjFSSldtWnY2dU43RFE9PQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIQUlSMVhBWkx4YmphS3RERUliSisvNS9hZFZPZjd5cEkxU3cyUzFQbE9NK1FEOFltSFErREc1bFEwZEl0cXAwZHdqVW9LSnFEUEtvR1dkWWZ6OEw3S0YydGpwbHM4cFNST0dNNEkyLzNBNkgrRVovMXgwakp6U3VMa25zMjlnTEE9PQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIQUlSMVhBWkx4YmphS3RERUliSis4aFlKVy9TWmI2T3N6YkxCeTR4K2FWMkhGUHd1SEhzandVRGxCQ3NTdnEvSWdPUzFubUM3VjVZZDdpQjJRdmtxUzZIbUdNdjBZR0xyRVJheUE0OHZ6dE05V3VWQXI4N3hyalJHYWpRRXdibFE9PQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIQUlSMVhBWkx4YmphS3RERUliSisvaTlwc212ZjlXcXVucjNOSjUwQVN4Q0dpYlU5M21FNXFEcVh6ZW96SnlvNkJlMGVET3E5VnJpS1p5WW41V3V4QTZVZ3o1ek9oRFZpQ3NyYUhLcVN1TGNDMGpKMjhMSmJxRXIzSVZSKzVBV1E9PQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIQUlSMVhBWkx4YmphS3RERUliSis5ZWJZbUZJbG1jd1RQK0tqOHFWU1RtN3pnR2VPRXNhSytjSzdQd0o1bThYalVTYlpnZXJ0aHlDMDZSNTRPRFpFeWphS2RNV0ZxSE5kdG1CL2JPbWlWLytjQ0pJbnVaUVpLeEpiZDRsZzVlclE9PQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIQUlSMVhBWkx4YmphS3RERUliSisrYk1ERXdpQndaUmZrNUsrTk9lNXRXYjF2eG9qUFp0QjVaYVVaMU1CUE9ITVllUEtRQ3FHSERHYVk0TXVzOFptUWxvdXpjUS96WkExRUd4djNUVlRuTkQ4aE00Zjlla2dzYVljcmdST3ZMSlE9PQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIQUlSMVhBWkx4YmphS3RERUliSis5NkMyemZRa1JRUC9uOGtmT0t4TDl6em9QR3pGaXQ0YWVWaXpjRVYvRkFMV0VpN0FXbDlNVDNmQ3o1dlE4Tk1UUllvMmtpdTNkMHQwZmRnWkw2czljS1VjRVRxbVlQTXpVOGphSDNEUUtpd0E9PQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIQUlSMVhBWkx4YmphS3RERUliSis4b09lWlZjVkJoM0NUN0lKT0JUWGE3UStjblpndGxlSDk1UThidS9BYTNNbHpvcHI1UG10WFB6bDdHMzIzNG9ybkRWUSticHVlQmxUR0wzanhSN2gxTjF6NnZSeUI2Z1h4WktCbHNOSVNHQmc9PQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIQUlSMVhBWkx4YmphS3RERUliSisvMnpNSm5GNkExR0RpN2toU041cHBja25na3lzTWJEemJDekRYdnJObkNyc3V3V2l5WE5POTgrdnBIS2phRW1mSXNTMDJMbnZzUS9wci9SQUlVaklQN0N3cGwzVDRsUjk3VlcraWo4bEsvQ2c9PQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIQUlSMVhBWkx4YmphS3RERUliSisrczBYMmVBLzNWd3FPNytiRVloVnRUUTN4YTdETm44T1AzZmxwb2k1T0FUakNBVHFhRVlIalZiTWpiWWRMYXBPNFhQUkJwdnNvMlNZV1U5QjlnWktOQnYvSHNTNHUza1JlS2dLMjRGdW1oaHc9PQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIQUlSMVhBWkx4YmphS3RERUliSisvMnpNSm5GNkExR0RpN2toU041cHBjQUlVRURnVy9ONHd3R0p1b29Oak1vRUNBZmpPWHVIWU92ZlIzR1VGSUd4YnJoYjRyVXYvbW5LTUFiUkdrRDMzcTFBRGp6RGU1MWpXalBxVzYxNUxVb1E9PQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

House
Resale
€ 330,000

House For Sale in Cabopino

3 BD
3 BA
132 m2
Duplex
Resale
€ 549,000

Duplex For Sale in Playa Real

3 BD
4 BA
205 m2
Penthouse
Resale
€ 535,000

Penthouse For Sale in Marbella East

2 BD
2 BA
118 m2

Compare Listings