Apartment For Rent in Mare Nostrum

Apartment For Rent in Mare Nostrum

€ 7,500

Overview

  • Updated On:
  • September 3, 2022
  • 300-01528P Reference ID
  • 3 Bedrooms
  • 4 Bathrooms
  • 420 m2 Living Area
  • Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 7311
Price: € 7,500
Property Size: 420 m2
Bedrooms: 3
Bathrooms: 4
Terrace Size: 120
Onsuite Bathrooms: 4
Garage: Communal
Swimming Pool: Communal
Garden: Communal
Reference ID: 300-01528P
Long-Term Rental Price: 7500
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpWYm1TR0MrU1AzUVpRbys0WUp3TW80NFQwTnF3V0ZPVkhzcFNGTWxVbWxmUmFzVm5MTmoyNFM3SGptOEY4TW9tL0F5dWtJc1l4MEVsUXJFWE8vckVSQg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpYRUlTLzNEckJJUW55QWpXaGY1NUVTdEEySmVmbmZJSEdmNVRMVEVyR2V6QU1rSE9lV0RhVFZQV0tKSG1HUzJGTEhkVDZiQVkvRklMcjcyTWV4aE8rTQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpYQkpOaE04M2FiZU5QYTFucGNrNlVWTlVmZEVDMjVlNTZVejNVbzdoZlFyTkFZNnNHNWk2ZENSSDhHTUNkcGU2S2Fqbkt4aGhxOXJtOXlVOUs4Z2xZeg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpXOUNPZGl2cXE1LzEweFh5WnRDR3p5YnRpZklXWkFhQXB3TmE1OXZKYWtFMm1yUHBmWWNmdVVtTjRRWkVjdFkxemVBN1ZoTFl6Rmt2SlZER05OOXMvZg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpWVFluTmZuV1hYUjh5OVMzdWxjdnNaR1RSMEZWOEdWRkIxRENjMnE1bnhTU1FZaGlQZHJRK2hlb0puSGhRZjlNYUVweVdZT053dFdHWnJBem1jeDd4bg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpWSWdPdUNZaDhtc0s4cjE4L2UyaDFKNnE4cHBhb1JYRkdQRURTblE4VDNuMCtEL0hOaTlLaUxkTFA0MG1Fb2U4K245UVp4U0RpakJHVkpCa2oxTEMwTQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpWcXJqTzl5ckdudzVxSWlWRTljaEJHZFFqL2YxMzY5czZXZERhQlR1dUxuMUZvQ1VVa2U5a0U0THhSWjBUZmcybUJUYzdLWHlBZVJvK3l2MlFKWUt3Qg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpVU3FPOTYzTnFQL2EvVDJCdDRrNXo5ZVhpSkgvR1N3ZXhnZ0J3TXZmOG5qTFhnMk1IaVNoUVUzQ2ZpQlA3YlZuRVgyeEpyZStkbEE4VXAxa3RHSkYrZg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpWc1YvUGt4aXVhTmZPUEN5cWNhQm1Ec01zQnZkekg1dHorSUZWU24vQ0FsMHNXNEJCelVXZnFkT1RNWWNkbENmc1JyN3BhZDdkUkFtQnM3NDJzZGhNdw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpYYkdoMER3SzhaWW9TMjhTcWpzUCt4aU5OZnZrRU1tQTdZcWtUN1lVeWdSUERscmVDSXBDT1B2ZVEvWTNJYUF2WGJJcXFtOEcydzNvemJRcGlQc1dMMw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpYRWdVR3JheHZvbEpaNVpreEZPVW5Gc2Izam9tUEI2QnpzMFllUnJ1eE95U2tzOEVqREdFeDZXN3VFemh1RmJ2WkJFeVBUdEtPcEEzYnFhcTBvY2NtWQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpWSmxPSDVKTnBLNjdGZzBpRThuYU11dzUwZVlqKzJDU0QrL2t4Y1hzSm11OTBOM3RNdTQ0cDNEMmI2QWRUakk4MW53L1lqd3A4M1I0REd6dEd2ZVFmdg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpYbWYxczNEdXMrT2QxSFhYa0Njb0wzZUt2azNFYzdicU1OV2ROM0R4MGQ4OTR5V0dNbm40eHJMME5iL0p6ei9HSTNnZzNkVE9JMnRpNVdqK3duaGZvcw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpXMHcwa1JjNDZ3WnJrcXlBb0FxZUlmTkVvTnpmMnpycGF2YURkSmMrUkhYVVIxZk4zYmE5WUtMUVVLcmpQckxoREF1U0Vua1VFSHFSZjRSbU1lWjc5Vg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpVUzRQQk1oT09IVUdrRmg5elhLR3ZKbHpObDJ5Skd1UkwxUXNLQ0FVTlBjYjlxSmZmYkVMbGh2TnJjUWNJK0xBbFh2azVBQlFZQVZNVHZpMjE2a0xGcA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpYZ1kvSmErOENOQWNORTdnaWpDdTIwTklOWjdwVEVYMnREWFlrOTdDQTlkMC9XeDZIMk00T2FGWnd6RHFxOG1ZdUJWZkNMOGpUOVhRVDhYcGZzNFQxeg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpXVHl4YjdVbHFJcnpyVmd2R3dzdzZKd3pZN2FNQVBDOWtMK3ZCR1hRZk1pdk41L3pUa0d5anllRlZHMlVDQk9ESmluZ2oxTjVXVjRndk1oeGxZcDI2Ug==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpVTUxZWUFIVzFZcllyQXV6MUZuT1hHZkVpbUxjenQ5Mkc3Tm01YUduS1NvUElXOVg1eFp5aGNxNFg4L1VUZldOd2RaN2dBdjFsbmxWWUZNajRMa3ByUw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpVK08zZ2l1Z0Q2VUFjblBjTTdBbXJ2M2ozOVZEa0RLNnk1NXZkaTdxRkU4VjNHR1UveDI5QXFzR2xkVjd3Y2hXenVQaTBHOWhNT2ZYVUpzSWZyT3pBSA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpXYjJMdlkxcU9XbVNIQWtjVGF6RVkyNG51Y2pvZWwxSk1EQ0VGR2dvdGszTzRheEZybDFObXNwS3R0dDl5TzdLcWRWVitmUGJ1UzRNazZlK1FGcUwzVQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpXRVRVUW13WHBpeitxNlpFYTBhMjhSMFRqbFBOZWlrOHhhRUUyR3lCTTlWMWFaWHU0M0VWYzNNRkdIdnNMZHpDMXA3bXJFVll5RWVhQzRraURFcnpOOA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpWN0FYbWpUWkJiTXVBV1ltdjcvSDVBQUVLS1pYaWxJOTg0VUF4ZXBTUlVMVEp1RzhIQU5CK0NtQWUzaWM4VnVNMU1ja09UbEY4THJJNzZZRGNkMjJtRg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpVYVFWa3FPRGl1d05JOXE2eTVGRisyL0ZPZ3g5cUhlQmd3R1gwSDVKV2FvYnNwc0JnYUs2eXBOR2tQR1hKS2ZpY2dQcit5eTlhMzlMczJJUzIweG85Mg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY2Um1RL0IxRlI4UzVtNDdFNitEbVluRzBUd29xY1ZUTytmYmg1bXlQOXpYOXYrejdrMDBmS2lUWEhHS0lYQTY5TTBpbmh5U0NOYnY5amR5S1lNVEpSVGdSWW9KaHFNNGRjL3VJWGJjUmZmN21mZENXNW9FZzNmT1cvdU9pZ3oyeg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Mansion
Resale
€ 35,000,000

Mansion For Sale in Marbella

16 BD
16 BA
2,001 m2
Mansion
Resale
€ 28,000,000

Mansion For Sale in Marbella

8 BD
9 BA
1,103 m2
Mansion
Resale
€ 20,000,000

Mansion For Sale in Marbella

12 BD
12 BA
2,470 m2

Compare Listings