Villa For Sale in Nueva Andalucia

Villa For Sale in Nueva Andalucia

€ 1,395,000

Overview

  • Updated On:
  • October 7, 2022
  • R4085236 Reference ID
  • 5 Bedrooms
  • 4 Bathrooms
  • 227 m2 Living Area
  • 421 m2 Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 7054
Price: € 1,395,000
Property Size: 227 m2
Property Lot Size: 421 m2
Bedrooms: 5
Bathrooms: 4
Terrace Size: 180
Floors: 2
Garage: No
Swimming Pool: Private
Garden: Private
Floors: 2
Reference ID: R4085236
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVvRzNVRWxTQmdqbGN1N0RTWUhIWGprU2t1Ni9vdWxTRXo1S2RSdlVuMHRiQ0JoeWlSOU01TkJZT05pZWtjbVpsTFE0VnFtNTV3NGx4NFFsbDNiTVgvSw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVwZ0lkUzhqcENuVnQ2dmgwVEpMc3M4cGJaeEtiRm5aMStxTXNJN2ZNWUVtTUl2RVBLMktLRFFXR2pNOSt0UWZ3cjRFRzAwWXo5YmoyQlJmdE9CVXo4ZA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVxNUhwSUZCYVhIQUFIWmwzM1Vnb1hheDZUVTRPR3p5cUFENnByaVVzcnBidHkxMXkzZlRjN1NGZi9ZaC8yVnh1aGpxbkhrRzhycFhKYi90cTJMRkhMVw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVwRXYwZlhTUm1MUkNjWnZEdEdENGNHelhWdWEyWWt1dkZYdHdHUE9yUmhiZU4yMWxhTHFCS1c5UGZRTFIrTFgxUG80YnZBbk43ajJ6b3BlS0Z2Qklhdg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVwQkVOajdUUmNDS3pITmRBYXEyQW1mU0Nkb1FuSy8rclpwL3ZyL0FiVmpqM0N3WE1BUGhvZUtNL0M5ZDJ0R3A4aGxDV29NS3pYOXU2THFGcWxjWEJjMQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVycldYN3I4K2hWem1laDJ5dkVKQ0pRSFlxb20vVlN0bndFdmV5clU3Ukorc0tZSHppcHptdVgzMFE4bkNUNUNMaW1uSkY1dkVQS1J2UElxLy9UYlptMA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVya1gzVnV3M3FEYXkzYldDNkUyOGFFVEdDWUwxQ0FlQUZUclZBc1Q4TldDMVk0aHdsTXRmMEhmWE92SkRZbzE3bUxuSmNSQVJEYkNSQnYxOEZnTElwdQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVwY1dmTmNGRHpsMnFqYk1QbGdjK0dIckovVUF1bEoyRnYzYSt1MmoyRFc2THM5Y2xhTkVybGQzU3BTSHluQmpkNzBhZ29FZmFLU1hOSHVwQ2RuOStEWQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVvMUdsWVBtc0lyREFZNllZYVlrdUt6U3c5K1IwWHllWGR6N0xnZ1VsSzlRSVU1R0NkOHo1dWRONFNseXFNdFF3K2dHc09yV2lBVXg4OU15cEp2YllaRQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVwd0p1Nmh4RktMWGlrTUsxd3J1Y0d2d0dYdlNBTFAzTlFvVk9hWE1yMmkwNDBmUnVWUTZzYzBvVTJuWVVDQ0RoQTJqUm45V0pjdUJFaWtmMTduamwzZA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVxdlc4eXlhczRrR0t6ZWhML2pCY0hQaC8vTXBFR0JKYUFFU0kzL1I0cjdFQm1GTEF1ZTBJYTZ5ckx5TWlQS3dXTC9VdDBINE84YlF1RktYdTFuVXVHTA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVwSVRadEV2b00zSnV3SDBEMU51OUxYZDBkaEJFNUFHalRLRVJaNVJwSFBqSWNlWUNmZVlObXkzMEN3YkVjTjYwOWdRMGhGUDh3QXUxNVRtZlVlMUd2ZA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVxcWU0dStFNS9MMjB6eFhsR2tua1JFamozc3lsNThhZW5ST0llYjNUSGJiQjBSbXo5SlBDVUxNb0ZJbThnSmpWcE5PTWd5WEphUE5Yd0RHOU5VQThBbA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVvNGx0cHBJbmNkUERyU0RaaytITlcvU1dwMmc3YWo2R3BiWFJSTDQzWnRSMkZiY3pmNzBsemI4TzhDanhsSzVxSk9vMk5LSWk0cVpzMWVvQURlb1IyZw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVvU1pONUlUOFFpMlRWMDFMZ3VzYjNZZFVabklTbGd0UU95NlY2SEJ4RjZhMnkvT3QxWFJrZlRoR1R2Z3hmU3ZMUEpPSm9nRllNbm9xZzhXenhYMHRSTA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVyYlpNOENPYU5aemV0bElrUlZlS2YyRWhMcTNoN3BvaVh5MjM0UmJJR0dJUDI3SWFnT1hPNkNHbXNPMTEzVjJ1K25QN3NKWjIzT0o4SGwrVFFna0hsWA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVxN29WS3pjVFh6VVRlWkNtdlNHV1FURUlBUnJ5cWJrc2w1VXY1YzBuREpaVUQvVHRZWGU2elIrS0JBaGV1bnJVbWJHV3RrWHIvdko2bHFJSTJTQzJTNQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVwT1Z6ZnJlRWNHU3ZlWUZ2cHlMU2FkYXJ4N2FWL2srNzdVMFIwTHE2Sk5zS3ROTDd1Zmo5NzNPT3hucXk5QmcwUFNIazNZS1RVNUo0K1dSbC9KU1k1Ng==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVxWThvUmticVZuNEVaY1dVSE1ML3d6SlJCS2xzVHNqSjdrWXlmKy93R2E4c1h3OXVBeGYvZWoyMzJPK3pWb2NXWk1RNWxKL2Vra1JMVlc0RXBoS3ZDKw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVvM2lHeEJaVkxpd09vN3dDT3dSbWZPTWhWa2EzQ3JwWFBBMnd6aXNxOXVaYVdyb0NSTVJvcWQwbXV5V0sraVVJS0FjL1V4cXJSam5yTUZTMm5wV09NRg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVwYU5IeFkrS1MvNC9PTm84REhWbGlTTWI1K1YyVlZxSlUrc0V3ek5NbFVrY01lbE9UUXhQOUdWMDdXeVlzR1RlMk9HOEViZDFHdFJ6cFVoNVBFMVhoWA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVxQ1ZqcFRkenR6VURKMFhva1R2Z3JLc280MTZpWkRsNEpjNkZ1OUE3MGJ0ejFiakpWdXp1OU9Va29nMkpmOTlFWUJCUnRKckV5NUdaVExhcWgvZ2c2SQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVveW9ucy9LOGNLbTk5cUtTQTZtQW1ZUHdpOHd0QXFYWG8xN2twR1hlUWV3bXlIZnpOelU2N1pwSThQbEVLMkVHcmsyVWVHRUtTQmxJR1l4S0hBRHlJUQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVxdlM3TEE0eUx6UjdpcDdyVnFVVTZldUFXYVVNRnJ5b0E3NTR3a0ljYXlPOThnTmFyVkpEdDV6VjNNdFQ5dHNCYnJaMkZmd2VPbllvbUJLNDBycnRUbQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVyNDIzeXR0M0xHYmpYa1dDKzRSNnFzajgyQldYL2NzZmJVNjQvTkR6cnJuRmlKeTNibEFUREhhV0pVbklBOG9xVitmbkZycjdDLzY2L0w3cFR2MGtISQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVyZVZSL1dWSm9tRnprcjg3Y2JndnVCV0hFRVNKVVBmK1hQV0pjMWRJcHRGOFJXSzFhTC96aERXbE14NkRYWnhxdXIyUUNmMXk0MVduVEVEN2hKZThaWg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVvck9ldjlPZTlBWWJ5WjREWjlBeUUwRElkMXZSVTFFLzRzT0tWT0lncHNRaWhvdXRtYTdqRkRocnhnUVdzSXJCQUU0ZERFZTdCL2lpU2Z5Vi9nZTl3ZA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVvY0paaitPNFVPUGF2S2duRC8wcVAyZGJtTktUYkxyN0dpM092YVc3RXh2QzliTGlJQzdCRjdWUXBVOGdFTFptQUhDeGVMbG9PNFZTUnNDcXIyeUoyRg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVvM2k4dDZwT3RRRURvRXdNbFlOZmJrQ1E0c1NyWVp2MkszZkVLbFpqRWJHdWhpTDJLY1VSWW1WbGtQSlIrTURQdTlmUE1SVnJMNDRsRGlVSVRhZFRBMg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVxU3BXZFkwWVFBNzZuaHRsUTRTaEVxWUNGRlNTUkdLRjIrWWZVNjV2Yk5QVExvY1F0VFd0OWh3dDNPM3hMTU9Tc1p1SVBJNmg3a0doZklvOURNL2hkeA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVyM1dDL1VLT3FXa2hBN3NoVkdvOWRkTm9NMDRCaXJGSS80eTFhRG5Xei92R1YrQ2hIMFlZdDZOaVNoNjNXOUdpd054cEh4cGQzdDAyVWlwKzhkVzJkNQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVwWFh5NE54Y21uMnB5RGxxTU5SY1IyZUJVWnllaExoSFpISXRxNld2VEFjKzV3c0dKd1J6SVFva3RZNVNxd29qd3Jya0c4QzVzWW5XRVB1d1h2dEdDYg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVvcktReGJVNTBYWXQyL0ZvOVJkNTFGN3FmK0FMRDFneFpJYndYZWhTSElCWEZra0Zoa0hwMC9vTDBlNWxRNEJja3B1QURZWG4zMmYreUh5eWpGV0QwaA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVvM2FRL2xueDBVR1FGbXhKeisvNFgxVkRKVERJYjhEVzg0cjZYVldxSy9Yb3BUSXJ3aEVTVjFFRkd2bG1iV3BEMVpsWTBsWUk5WE44OUlXd0NBeWk3OQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVveWd5Q1V3Tmk5cVFRcC80T3U3K0RmV29pRml5MWxBSkNFTCsrNVRGNnVhUklld1hOODd2TS9IRVVQNFJBbkpyekRENjdxcndmZFFyTXpqVGhtd0ZPMA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM2K21peVJkeTBxejdWczloczVFZmVxQ09sKytzOUlJc3g0UkhDUGFTWWNvakFRYVhMZmU1M2xVM1ZCdnltUUwvY2NDNWlsNHNGa1JKSzFRRTNZTkwyTmM1SGV1UE9xanBmVXZuZDlLaFE2TA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Villa
Resale
€ 1,495,000

Villa For Sale in Los Naranjos Hill Club

5 BD
5 BA
590 m2
Ground Floor Apartment
Resale
Ground Floor Apartment
Resale

Compare Listings