Villa For Sale in Guadalmina Baja

Villa For Sale in Guadalmina Baja

€ 2,450,000

Overview

  • Updated On:
  • September 9, 2022
  • NEWV7280 Reference ID
  • 4 Bedrooms
  • 5 Bathrooms
  • 400 m2 Living Area
  • 1,165 m2 Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 3844
Price: € 2,450,000
Property Size: 400 m2
Property Lot Size: 1,165 m2
Bedrooms: 4
Bathrooms: 5
Terrace Size: 50
Onsuite Bathrooms: 2
Garage: Private
Swimming Pool: Private
Garden: Private
Reference ID: NEWV7280
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlmNFpiMEY2b3Z6RlJqc3lQbjBFN0VwaXM5QTJUa0tpWGNaTTlKUkxnSEhURWJkOFZVNDlrK0RMREY0blFaWXNmeFF6Y0dkWit2QXIxeVhBT2xPRTdIbw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlkZkR0QmVJK3FzTk9XMWlpRUNzMGxmVGphQ0MwSEkvaGt4TnJUOVA5aUIrRlZXcS9GWTNUMkhqS0kweUFaelpXQjNDbWY5UnNpL1MwSllHNHlPMzcyWg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlmSm8wZWhORzJFd2JRQW9RTjhwQllKMTF5V2FidG1mV2ZuekZwYUdMcmp0VnpSS3RMVm8rOTRmZElmQkVRUGZUbFVOV0p1bk1DNXhvTUV1Y2JoN2ZteA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjllOW9PWUMyem1jSmR2NGdHUkFrSUN6UGZHV2JWT1JvOXhrWTFLbkk0REVoNk5HVnlRNEN6akpERytRcGFhaWlmMlJseDFRSHYraEpwdjV4UDJOc1BvUA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjljcGVXZDFsMzI5Z28wRnVVcVV1VzBNRUNjcStoazRBajM2S2p5V0xyYmxaUXF1ZThQQkdkUVlTKzV6Sm42QklIQ3pnNHFqL05yRGpLVktIZWhIK1BZRw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlmRExTekJER1AvOGYzMWdtODJQOTJnV3k3Mm1UWlIrWVB1WHRhZVYzZS93aWFNNGxHaVFYME5ZRXh4Z241TWNCZE1HeGQ3OEJNb1pZdG1Hc0NtN2VFag==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlmNEVidTRIVk1zbTAyS0JyWk5ITnFXMG8zTyt0dHpiVmsxSCt6eG5qYytBT3d2bWRHM2JlU01FTG9Vb0ZCMU9UcURuOFRaaENDYlNUbXdCWFVnb1daNw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjljd1l5Vmpob2dsS2YybDM2MElkOEViams4dzRPS21NenZsdUxKMHlVVkZ1d1VFT1hubUpCMkhLdnlaQW5LeXpKYUlzZzdibnh5K1lFdzZwdEVaVUhCZw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjllNFUzZWdTSk56Unlyc2ZjS1hJZ3J0MnNuVUx6bXZFS0FzZ0NIUndPTHZobmlEYUFGZkg2Q1Y0a2o5eG9leFZpMGhpQjgyOHVPMUpKTGw5UkdHVGdWbw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlmbDBsRnZmanhoc2RMa0ZKUWF3Zzl2RjVaU1lnUzhlaHF4YVBQUnd2eHAzbUZEL0ExRDV5Ny9wUlRETkE2VlJkN2MzWlRrQ2VZckxzMnowcDJjK3picg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlkL2xqYmZDTExGYWc0bUoyNlBsWnJnakVLREErS2d2WXdpQm1vV1JkM2hGUWhxN29HS1YreXVUOWdLR2EyKzJCVEdFdmI5d0cvQ1Z6R2w4UkJkK0RFdQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjljbC9JcGdaUjhWQ1FvckdyVytJeWZWR29mN1QrbHoxdlpQbzdabW5MNUhJdCtHSjhrY3U4OEdqWDc2aWNpMmhHMnFTWUsxK3U4ZU9reTA0NHdMMmlTNg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjljekg0bTdmb0FFL1l2ZThidXppQ1dwOGkyWlNmRklzdHVObjJ1dy8zQzRMTEhXVyswWGxkMUwxTS9EL3RoeUFpeTc0d2YxY2tIcXc4VzVyK000YlEvbw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlkd0xnQ1NTV3B2TEtVVDB6VVJQK0N4aE5oQWZQKzU1VDhNYUoxMVowTmUrOFJlbVdrcUhUVnhpeHpKQzZ0MHhHY2pFa2FnekxUN0JQY0Z5d29PVzF1Vw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlkM2J4QnIrMk9xQnljMjBuZ1lUVC9LQ010ek5HWStMY3ltR2N0UmZGMUtISGdkVGw5MmdMSm5sdGtTWEh4dDlFQlZtVkQvNWVoc2NlRXBjbFlZNkM2ZQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjljZU8zK2hHU0Vjem0xMk9XRFdYUEF0SUZoVTdXMitzc0RWZlBUWTZFN0crWS81eU0xY2FUZlM1dHF3VXVhSHlzMnpzYU50cE94eG5MaitxUnV0MVNhbw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlmcEVzOUI3akxYdUlDSGZvSFJGK0NNTCtCbTB5UHAwSk9OQUR5WFpFelNNN1FmU0lNMlNHQktFZEhBU25valFGcDdZTTRSM1U3TFNDYXl5djFoMnlOTg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlkeFd0Wi81QkdXbE11MU00cnRoZlY4MHN0a3J3YW10bkM0TGlmMzUxelZRUTkxb3VVRWJxRTZLK1VhL1VNaDltbDJkK3JaTlZJRmh6TFpQV0FQcGZiZQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlkTkpkYmQ0QnBXUXQ1WS80cE0zS2R5OWhZUTVMejhGdHdxR1dkM1V4SWlveGRTa1dZZzJkbnlPT3ZxQzh4SElOcUgwVm0zY0YzVWJQVDFZd0xpK0s2Wg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlkZkUybFUxczUxb1YvQW5SOW5yUHczTzluNGtGdkxiTjhYMi93dFZHYVpHQkh5VVM5eVVqZ1dXVld5SzhTYVlITC80Y3JwZ1dJemRlbkdyNE00Q3BmeA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjljNWxaM1R1WlU5UTM3YUVWKzNCVjhFcFlqNDl1ZDV2THZjbnU1T0l5R0EvZTNuYkhsYXlNWGJKVEdtT25SYldGUGFNa3ZSNkwxTHNpaGgrQ2dPSndWUw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlmUGtXeVJROWp2bGpOYjBROEZnS1Nsd09UY1dDbjRTQlBWMmROMHh6OW5oU0JCcUpBdnJnMnV4dWt5elI5ejVNUXNqOCsya3AyZlpnNUpJUG5nRWF1dw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjljTlFUa1l6NzlKMWgvaWs5TkVSYk44OGhQR1liY1hxa1JVWkdOU21EcjdMalhsWjZiN29haE05SXZITFA5dUdkdWpRQ2JsMzNVc3FtNVhnNzV5b0E1eA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjljTmcrMDdoMm5DVmZVREZtMkxRRE9rbjFGMGZhVW5xVENpREdsbWptZU5XZVc2WjdJSThSVTZlbitFYmFsdERRLzBZZ21rM3AvYmx1ZHIyRXVHS3F1Mw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlmSjZVS3VWNExqbTZJanY3dGVoUFFQVnFRY3VmZ2ZCSVZKMnFxVldjUWgvQ2VpcXYvU3Rteks3dWgwbUZweXVTbzFKZHlGcWNPSnJ5dUJmUVlJTXdySw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjllRjJlaEpZckduNlM4NDh1MzFuZ2pFeWhaWHdKTHkwZmFhaXE0VlRyRVpDdGRKTWlEZzFmV1lsUkI5Y3lWN0V6VnRkZk93QjFSeGZwbkhMZ0E1SzNDdg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjljKzhJUk54MGkyeUVQaDM5VkFNMXVhVnBUelFEcTZnN1FRQnUwNGJZenNMRXdsY0hwMEticXFHRS95SUNTODY3L01kUmk2Z2xQelhRcDNIeDZpSHo4TA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlmcC8xd0VjOFQ0QnBNbnJlUTgyOEttbFBUSlpQTGdIQWU1N0R3V0thTE13SUxkRDR4UllzN000c3VTT1hlM0RVdjA1OVhQZklnUGYyaVdraGwyV2JWWQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlmbzRrMDJZRkVVT2pqRU9NUTBLVWRIQ2RLdy90R3YvT29DT3JvNjNreHFEbG1XWnpPQWxneStJcjE5UXZtVGpkYmhSWkZlT2dlT2hFNER5RXRXOG5ORA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjljV1U3dlhKTjRxQU1nRWZEam55a1BZZDBnaXJwRCtNa0tvalM5cTJ2ZWFkcHY2dDZTYTJmNWdQR0dBY1hPUzRaZHBLYkRobUZWZ216TFlXZUhkOENtcA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjllSlFqaDhkTlBVaVZaTkkwaHYrZkxUUTZWYUM2aWZ4Q2R2YW5qNElFdXczRkRhT3ZucjlmMHd6QTdnRlNvbmVXL0RqTkU2Y0NtSjVtWlptblFNQm5RNg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjljamRZSWZSeWJkY0d5WEw2THpCdDMvQmxjaVlPcFpmRGhadWxPaW8vMWtFN1doNTVXZGh6Q3RWVFNtemluYTNmQjIrTHFXOFh6VWZKUGtYYjdYQmNWTA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlkR0xreVpHWDZ0bDBjZFlENHVBM1g3VDlTRllFbjJPMGtUNDIwalhNV2dZM0lDUE5HeUdFZThNRkFhbnI4VTlQRGYvRHF1Sld0RDZQdEJ0Q3RmR0ltWA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlmOVhCRzJhN3VkQTFEeWVza3huUUM1QWFvOHJIZExvUWJBeEs4NklUYS9vaXJHc3J6Zzh1NDAzLzFtL3V4V3plcnU1VjF3bnRZZXYrSmRTVkhUKzdRZw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlma3lSMFlxeWRGZzEvTGxLOG1xQy8ySm1Nb1d1ZFdQYTIraXNPMWNFWk9URWlOTGEwcWJyTEl4RE1oTGFWYUpMYXJEZzhSWW04cHhyRUd2ZlhBdVVObw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjllRElYYW40ODB2N1NscGlZdWRsR3A0V2kxMmJsdllBODVzSHVJVXVQUUFESVFJVkRLOFVvdzQzd3ZnbEFPanpaaEl1d09EL2pxRU80bDR6Z2l1bWZvZg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjllbUJiVldQSXdmVVhyRWFEck9mM3h4RlVzaU9IazNrM0tHOUlBZUcvN3hVZm9DckhxQ2dEN3crZzdZYjVmYTZyWCtncGdwR0hWVmh1ZEJVaUlyZkEwNQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlkVkc1Y3NjSG54MHpzMU5wZzczNjhMOUxxVVl6dG9LMjFTRnBhcXpnMG50VGM5eWRMUGk0Q0pwQnMvT3c2TFZPOGljSldiTzFlTWZKVGJCZlhRUFJUcg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjllaFAwZkhjWU9mN2ZmekFVYWl2VklyWXNvUnVtQ1oxT2hZd0I3TTUyblF4K1BHdmxBODdicWhVWlkzWXVPdmRRREhLbUpPdU91enVGK0kzKzBxNzFMcQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjlmTGhPaHQvSGlVMGMyMXVLTlA1OWlkdUNvbHc2VDJjMVlKVmlZSk9aVDdpNmdra3FXSkFLb0VuaXZPOGxjRWU2M0NjZ1RqdWtTTmpLalhtWWVGQlhZMw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaN0VtZ08zdnRxeTRiZDVzWUZiNjljN1MvbW1PUDRabXpmRGtFdXpkYTlaUm94OCtqQk9sNUwrNXEvenJZWWs0UE9zVThKczAxN3hYUXBTcUY2QVhzSUM1MGRTOWVjdWpvRXJhM3NuSmcwbw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

House
Resale
€ 1,249,000

House For Sale in San Pedro de Alcantara

4 BD
3 BA
489 m2
Villa
Resale
€ 1,970,000

Villa For Sale in San Pedro de Alcantara

4 BD
4 BA
290 m2
Penthouse
Resale

Compare Listings