Villa For Sale in El Madroñal

€ 6,750,000

Overview

  • Updated On:
  • August 10, 2022
  • 361-04215P Reference ID
  • 5 Bedrooms
  • 5 Bathrooms
  • 1,080 m2 Living Area
  • 4,300 m2 Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 8120
Price: € 6,750,000
Property Size: 1,080 m2
Property Lot Size: 4,300 m2
Bedrooms: 5
Bathrooms: 5
Interior Size: 745
Terrace Size: 534
Garage: Private
Swimming Pool: Private
Garden: Communal
Toilets: 2
Reference ID: 361-04215P
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU0SDNBTjBCT2ZXbWwvdlBHUnNESU40THR5eVM4LzlxTCtwT29ZWkZXbkhEbzBBMzN2Ui94T1NRd25qS0RjWU9ndW9qSWY0SW1POHpFdXlOUWt1QUtmNQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU2ZTlUdnlsRXNkTjdyUEVZWkd4YzhZTUdGS2pnbU0vK083K3Vqc3pUYkNnSTFJMkV4SHE0LzZMUFJLUGx4VlhHWHdSMnFlNVlSSi9hSHkyZStUb2gybQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU3NkxkZkxJejJCYk0zTGxRSzIwYjhBMjBlaXBvL25sU25qMjZib1pHZ1hwUDQ0UmhJRk9vU2dpTkVZejZKMkkxdUxLbGZkU2FxNEVqWHpzdlFhMkNheA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU1azdoNUtkdXBJd0wrMWROYzJQVHBnejVMajdMMVVTY2xBTjVkZTgrQmM4WWtlVnUwN3JTSEhKaGxOL0Z5ZHluSkp5Yml1VHNESHBPVnRUQVN2aG43dA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU0MnhYUDhCa1p0ZHoxZ2dsdXFiN09xSERQYjk5TEtEU1NSTW5yeUhkdkF2b2J0Vy82TUFLdjBPaFkySWFheVltMzh4M3F0N21WRmxkV3pqVFhCVHJhZA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU0dUVhRDlHWFBTdWtLd091ZC9LUG9QVDJyaHZvMytVZG1ReWFQc0dRbWxFcDlNVTN1eEpTTkUzeVE4Z1BFbFRCU0p3TzFtVWNvRVRwNkZTdCtIYTBQRA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU1UFpSLzBobjB0OCswc0k3MVRFRmpXYkcxVTJLcTBpei9aWTd6cHptaktMa1ZBbjNITm5OaGUwRFZ0VmgzZldLMVJkVkR1RUcrd2o1U0t0THF2VnNQTQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU0SjRMYldwTmZFMGNXS3c4eDRhZlFkTXY3eUp3MDJ3TFo2SmRyNGVnRStuWGZCdFE0NXNHNUNkRzMrRXZwZzd2YnJhOE9PV25DbTRML3ZtRUhjSE9zbA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU1VG11OHJXamhlT2p5UWxOUE5PQ0RXaTFURUxpMDk2NUZHTllGa25vRVRhR0tzbm8yRExFSkFHZURieFh1SEhJOHFYWUgyQjFRNXppUjh3bFhkSGpBbg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU1TEY1VDFzMjBHcHk3WUt6RTFlREZPbTVkNzNnVyt0VVpYNGVaY2NESEttQWVrN0dtN0x5Y0c2djloT2txQkZKa2lUTG5YTXBrVDhuRlAwekRzRW1tYg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU0Ym9yQVZLYW9qL1ZvcVExUEtkZXZ4TFBOdGlOMzhLWmQ1UjRseS9yd0RCTDBzZnNJVkdtYkw3a1lQTi9pTUVkazFCVFVhelR2OFRQZmFBMlNFS0NlNA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU2Q1duU2l6VnhzdVpCUXczYVNmcFlsdkN4L0V2Z05BMVpKOUExUVNpRzVzcFNGUFdpWEwwbnF5MGZHM3VKZDFoQ2RocFE4Z1ZpUCtqaENIeTlPYXZJQw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU2WXI5d3F4RlhLbXBaUTEyMFNPWHh6bHovb3Y3VDBZa01wT0ErSlpPQTE3MnJVTTRhT0JpeVJaeDBrVndtbG9NdEFScHRWZG5JWmw3UXlOWWtUSjR6cA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU0ZnVFSng1M1c2THlDN0FSQmRncUp1cng3aWg4bEJuVktCd0hzMDhpNlhndmI5TktyamhoOVoxKzRDRVh2bnRpMHkzSDg5MlR4MFJ5WFdSNEJDNTZrLw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU0bHR5QlVNWi9RU2NFYVhUTUtHdkwvRWVPRitQb1ZVZFZMbU9BdG0wbUhWV2IrOWRHQVkrTjZ4cFJYSlhHRGg3ZUx2dFlFRSs4MnNSd3h3dEdhaUwvOQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU0WWNveWtsaUd5ZHZpeTNxb2dyaUtDZVJOK3hzUFd2WWVvd2FtMS9nL1NMY0padUhScEJWbXdGVVplVjdwTlE1VXkweXRPREhpTmNlcSs4UEgrbWRYOQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU0b014WVdLT3RwOVZlUTlGNmMvOGNYYTE4NTFEZWxVM0UrNmt5RjhUMUg3UmcxbWpRc1grT0lIWHo2cy8rVDlyUytJTmJJUmZRd3dJTnhNdGhYYXBUag==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU2ckZsa3VOYnJVK1pMeGVjcDhhV3pYcm4rbnJEbXVJQnhiWVdzd0VKaW5hY1ZOZHdBdnhiWXBNS2lnNHdZT3ZNMG1ZRENFRjlpNUNEQzg5eURRcHJ1NA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU0ZzRoc1MzRXVxMWJkays3RjFyVkdHT0hzdEJibE0rSDJIR0lRMzRUQVZUYlQvNVRxQWlLeWc2aXVyZ1ZhYWVQWUFiMWFwMERFL2ZRWHJCY25NaDlXZg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU1RlBxeXpyU2ZWN2pFS2g3N2wzTm90eXVMd0xHNUJEVlNZZCtVVG1ra0lVdWZkenZVM3lZckVVdENsRHc1Tmc3REVnUUw1U1FPYVo1RVZYQ3pCNmU1Rw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU1T3FtMlZXbk1nbjV4TlpxaDRYMUFIbDNrZEErRFk2MWJNcTdjK2t4NmVqOGx5eEV1cDgvb3NNemFWZXd2NTkzUEkzQm5lYktkNVJmald2NlR2MHYyaQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU3d25mZHFLME5mRHlhWGdqVzRxQU52cUpycU5UbC81OE50TUFYZGIxRGNMTjl1NEV5OTM4c3dCNnRJQ1BmcU1ocmdlVEZUajJCa2NpdzViWENLV2lPRQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU0Z2FrZHBUMHZwdUlnUlRtd0lJZ3luMzdKVUtSbFJoeVZoZUlDRWMzeVZkQjZ2Wkl5TDFvcmNPUnhnMTQyUnQ0YzdrVFhwTVVjanNHSFNNN3UrNm9CUw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU3T2NIa0R6ZzVSUWFkSmVVeWhLUy91Z3F3Qko0cVF2dnhZV25MTS8xWU9TMVBiRmRZWFNCQ1BXRjc4VGhqTlYrOVNWcXFodjdvbFM0WjA4dXBDVjEyLw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU0YXRrTnl6Y1R2b3BsbktpZko2cUxVRUxaRGVQcDNqMEZleTVlb04ydWhldERNdndXSFdSVGlFS0x6NFA4bDY4ZU41Q0hUTlYvQUFsODg3bmxNRTh2Rg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU2bnZ4bVIxUXRUTXlubS82S1F5ejhQU2VHL213ZkdpUmFFOE5tdUcwNFY5eU5LdGpDa3ErQVpNL2NzNjZ2Rmo4UU1EcEdibEJ1OG0vVy9EUi9ZRmswNQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU0TXVMQjR2enI5bFNmS0ZLQ0ovdThiRmpCK21EbmwxTitSZENuckdZWllRTlU3cXdzM3pOb1BKV1FwTFpzR0tJUEs4WGRxVVNlK1lwN0owZVFrcHM1aQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU0a2I3NVRBamk1Q2RaSklmazlxSWxkdmM1TDdUaC9GV2Q2cXJjOHIrQXJhYXJ2VjRjc0J5anUrL012WVVUSUxWRThHeVYyN1Era2xLdTZEMzI3TURONQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU2d0srOVVKeUhjQldac3ZOSmhMbXRvejVtTVlpeitJdWpKV3BEbkpQeTdINXdhREhraHB6WmZ6aFBMcEtpM3h2T2N5YkhoMHg0dlJUQXhCZ0UyWUE3dg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU3VkRRbkZkWVozeGV4bCthcVBMUS93UlNBYVNtTkdjbUZnS1V4bGY4bWhWMnp0eEV4azNjdVppdkZpeXdNa3ZzNkFRSGZCRGh3cDRUdEdaNHBiVDZSKw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU2OHlDTjlUUURnUDladU5sWGdaVGl4NVM2SGxyYU00NDNGbjZ6ZUdQallEb0lrQ1ptUE03anNHeHozTk01d3pKZ1FkK1o3MEVtT0NNQ05ZZHJDemZIZw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU1YkpWMUNaL2picHcrOWpGMHJaQTMrWVd0dTB0cTF0ejlMUEpGT0w3cXVoeXVIQ0lYdzhNK3NpZHlzTGpyL1A3VVVLeU1MM0VZMisxYXpBbU1Na1pZZw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU3dkNrLy91L0xoVC8vYXd3SGU3WHBIMmwxeEN0cGpDYnJ3ZVRpRmpCT0U0ZlgzdVhZVzV5aXoxb05aVEIzUndpdkhXT1NOQkRIeEJPWjN6ajZjeFFTcw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU3c2JWNStSVXF2bzdTVElQeWREeUtDN2czaEV4QU1SZ0NGc004TFFBeW9YZllKc3V1dkRZT042d1lZWmRDTDJGcWhHbUJCU0taM0VhR0VvVmVuYUVJWQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU2cTFISy9wWDZ4dVNuUTArY0pvaW8yaFQyRU52VXlJQkVFanlEc295aENjNy9EZXptZUlxdUZMaU1aNFgwOHBMZ3I3VE01OXBnVmVnenBkczdTeGlEdw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU3L3BXbC9oTmU2ZU5NUDUwY01ESE9ZV0VPUk1QYnU5Vm5id3pTQkdmdXVqb1kxNDFnL3BRS0NKejdSZE00SHdVUmRTQ1dOTi9zMTNZM2xuM3pERy9aeQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9qZUZHQkptbFIzSldqUEpGRmFMZHU1YUhhWExQaU5GaS8wY1F1WlpuWXlXaDRNaGlETGJoVEtETnd1dGRYWnJaS3YvL2ZJd2VSOVJjUGRaRnJ1UUZSZGlqZWl1U291WlhkMjBja1QwSW1JbA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Apartment
Resale
Apartment
Resale
€ 950,000

Apartment For Sale in Benahavis

3 BD
2 BA
375 m2
Villa
Resale

Compare Listings