Villa For Sale in Cortijo Blanco

Villa For Sale in Cortijo Blanco

€ 2,200,000

Overview

  • Updated On:
  • August 18, 2022
  • R3287587 Reference ID
  • 5 Bedrooms
  • 4 Bathrooms
  • 402 m2 Living Area
  • 805 m2 Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 4514
Price: € 2,200,000
Property Size: 402 m2
Property Lot Size: 805 m2
Bedrooms: 5
Bathrooms: 4
Terrace Size: 79
Floors: 3
Garage: Private
Swimming Pool: Private
Garden: Private
Floors: 3
Reference ID: R3287587
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhVM3ZJY3lIbXcwc2RCL0VySFVGUHlsT1FRdHhkNEc4SW1kOFhnY3dKTG1HMkJZQXZEWnRXUXF2THdRV0NoVnVqSEZiSEZWOE5JN2o4ZXUvSm40d0J1dw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhYT3l2dU9ySFJnQ3J2eU92MjhZZ1RvNGpuYnVhSkNCQXRRN0FReGZSU0tRMDRjNlc4NEZYY2lNM0xxNnlQZEZUVVpIM2JudWJpaGJsTFJpZzBaRlEwdA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhXcTBwYmdYSkpkWitjdkVxMWs2Q3Rkdm1IcEFWZ0h2bEhPSDBDMTZ5ZEp1a0MzTE1UN2F0RUNFNk9pSitDeDUyNVVCbjEvUUdXK1VjcnNPK3ZxaGhkSw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhWdGtHYkowR2E2QjNOOUVmS3dXZkp0eHpKQ0ZWcmQ0NklWbEd3U0lWRUZNNkNHQnl1VGNwaWdpVzAzcFdpY1dRQnB6bCtrcjZCNmM0Vmp4UTJ6SElQYg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhWRmJ4cm5mYS9LNDNLdlk3QjVmV1JPZjZSOHJSZXErSTM2eUZCSmNYK3VtZzM3aWJUQ0Z1c0hiOTlMVWNPQm1FT0VLd21IejZKUHNlcmRRY2xKY0tGVA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhYd2NSZzY4dmFxQ3hRL3hhcFZlSlFrc3lUTXNDaFdZOURpU1lLbzlncFQvVU5VZVlwSVJYL0ZlTFNjY0Izb1lWQTY2b1pjMmh5Yk1rUm9saDVZeEtSbg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhXTFZRVnZJMWtUbkZCRVM3REs2OHpNbDlsNUlJT0tLWHcvR2ZBRDhoYjVNb09mTmVVMWpyTE9Ram0yZXQ4ajNjeTdOV0hsQjhOOXlwY3B2RitKdG9IQw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhXdThaaTdYWElMUFk1QStTTFNQMWVNYlFkZ0JvMkRHeTRBVEpQV3dXdEdsRjYwdlU1WDAyK3A5Qnh4U3ptSzhYRitYcS9FRTNQOEFiUXJNcFk0Q2VNNw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhVdUV2Zk1nak5Lb2NNTitEaldyMGtmc3d1TUFsTXFlL3g2RHMwdVRDaTY4Sk56ZytiWFB1dFdqdUs4ejBkNmZWR1JjL3VTZUpQUE1ZVlNhWTJuMFVWdw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhXMm5vSCtsaks1Qm1KeW9aTDRaL1VnTXZaTWM3L2FEcVMzdEt0YSszWldYTUR2VmJkOENHYTJ6dnhmT3hpQU9xTEJPREkzdjlZdG1PME4vZ0dWREd0Yw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhYMFJWTDNwbXRHVHhmeEg2RnlZTnZqZHlXTmUyeGV2b2JwWTZOVURVMDNCZFYyUjdhT1V0OTdOaHloZno4eFpqaW43bE1MeC83WnZEMm5TMndJSm9Cbg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhVcndVNVNaMHN2Q2RhbGR1VUgyMklBTEVPWkM5d0ttdUpCZ0M0MW5NQXVvZHhOQm50S1p1NlV4b2xYQzQ3UXZ2UEs3Z0I4UlFGbjJubUlRMzZ5Zm0vVw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhWVTl6bFFjZ2tCVWEwelA4d3ViMjVUTkFqa0JibFhSTkxvUjdsaGQxRTc4dkFvOW1idUJyOVgvdFQwQzc1enk4OGVXa1cyb3oxb2xIZmpvVUMxRmpxMQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhYMWtyYWdjYk1aNHQzbk5RRytFWm42c20vQ0VSdjdBVnpRSkRRLzNmUXZsVnE1ajF4MTZOcEQ2WDIrTXpTN3JHQ25NMTQ0TVc1OEk2Q3VKNS9hV1l4MA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhWRFR4SHVPTGFGN2dld0VBcnEwbFFvazJGR2htKy82aWNsdnRHOWkycE94SERkc3VPL2tKZnNSSUF5ZnVMUFVlUFRsU3pRZHR2bjdQbTY4TXBYcm1TZQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhWMHBlRDB6NExGdFI3WlNobnZMY0NhaldHZGM4VnluZEpFeTlRcW5pcWQ1aFZ1TjhYOG4xWVBxWncwTmZJc2JwUk9LK2ptVU9tdFBCRVFZSnBodExRMQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhXZ3NQdHV3Yk5jdlprOEhaZ3hSWFFjakR2Um45dXNWWjBpTVA4TmI3NkZVTWVPYUt6U09sRzNLZ2ZiL0VXOXgwamk4NW9XVzVUbTFiVWdoWGZFaTNoMA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhYSjN3TkIyL2pmci9zZWtqSW1UWFBubFlWUHFPQWw4TGlTYThvM2lTK0owdVorODFZUk80azF0QlpNcFNRRUEvRkxFWDlzc04yMVNRTzJNc1FOU3BSVA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhWQ2JRWlQxZEdpSFpMVFhWM0xvKy9uMVp1aE0yYm5JL21HaXN5djUrc3NBbVoxSGVjdjY4UUVVa0NoUlgzMzZUczc2TTdxRFZ0YVpMS1JKVVEwYkZLQw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhVUWtVTDQ1U09IYUNWYjRvbHVEUnVpenllblJGWWNUQ2dXY0dhNllxQjFqNTdmaHJYSTlnM1Z6b0xZbDNEblI4K1p6RTFaWm1wMEpvOEF2SXY3bFIydA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhVZUt1clpjbnNRMkJYZS9VTmRKelFDSUdMU3FJSVdmb0NDVGZxTW91NHB1d1E4REVNNzlzTW9HNXQvYmlDcnVzMTN0V1YvSERXVncyTXcrS3F4UTdvLw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhXaHN0L1ZtbVNuYlNHdHZmeXNoNXJaVnN3N2dWb2lOWEJ6SldUY3BMa01FSlRmSFpFelJvbUZldWV4ZWI0RWF4aWJqWlpVdnRnYTlRN1d0blNHRHBmYg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhWazNwaFZIekNtT2czOWRSTUl2TWdUaC8wQ0tDNUxjZm82YVNqMUt4VWpXOUR0R2lBOUdWZ05ab3B3RHhmTXhQL0E2VS9yVHUzQllTY2JYbHJJbnZnSg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhXZjZIbm1UazM2WDM0VFJpRDFnVm1sYjRUTzdwVTIvUTFFN1d3YTY5RGNMS0pZMlkxNFNnazdiV1R2RzBHSmVoeVQxWmI4aDMyUkFTcTVUS0Q1eE9Lcw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhWWGZrY3ZLeDhFcFdZVjNrTjN4SFZvWHlmYU9oZlJvSkpFandxRERQN3FqUFI0d0ZHcWRRWW1kaml0SXBtRm9Kek8xUUtkSElCK1FCVWxXWXBlS3pLcQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhVWUlJMFpWczU4WVllcm01YlBOUzJJdmJSSkRlOGRMeWVpNHlmMyt2TkovSUFwREdLZk03QjB3cUFSWis1RXc3UFE2ejVOdUJJajN4ZWd0elFpdnVVLw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhWMzdjRlNmSUNacE1UTUxIQ1ZIMlEySFcvcnZOamk5TGFSbTZhS1JSM3JMMVRDWU5yS1RxRUdsZUxXVm8zbFpKc1l5NUNyNHhqdjVoRHBWa3h2QW1jbA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhYVVFOWVpkNE9NZDF1VXM0OC9zelNBdndPYjJDY0pDTER2aVJGdEFra3QxRjB6WndGY29RMGJUdDNVTTJyZnp0Q3NTQmJKcWN4WGlpSjBJUDRLdXZxcQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhWeXhIWS9OM2JUZmJMeXdXY01JcGdrYXRJZ1VZNjJwRzM3SDRkaU1TNmQ0eWczQnRxcFJoelBSakcxYnVxTzNHMStveDhXWXlpYjdkWlNvaUljNlVmbw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhXTVJhRmw5SzNYWVcwNlMwdnhoR2xsU0pnaTd2SEtGdVI4K2RmK1ArRVBkVlM5SVRBRjk3QzIzVi94dnFuMWlkWHNFOThBU2RHdVhFeXA4eFErQmtncw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZSOE5mWTFwYjNLRWhNdXpOamNtSHVnK25aQTBDYXZEWjlwN3B5RlQvYVhVcWJQdXRIWllDWUMxMTBFOHhCTnBydVNnc0lQVVR2VDFUTE5LeENYS1oxdFpzODlvNXNSb2x4VmZFeS9CZW1VTG1qSVc2MjJqb0tna3RiNTl1ZGhqeA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

House
Resale
€ 1,249,000

House For Sale in San Pedro de Alcantara

4 BD
3 BA
489 m2
Villa
Resale
€ 1,970,000

Villa For Sale in San Pedro de Alcantara

4 BD
4 BA
290 m2
Penthouse
Resale

Compare Listings