Villa For Sale in Benahavis

Villa For Sale in Benahavis

€ 1,325,000

Overview

  • Updated On:
  • August 18, 2022
  • NEWV7305 Reference ID
  • 3 Bedrooms
  • 3 Bathrooms
  • 371 m2 Living Area
  • 371 m2 Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 3886
Price: € 1,325,000
Property Size: 371 m2
Property Lot Size: 371 m2
Bedrooms: 3
Bathrooms: 3
Floors: 5
Garage: Private
Swimming Pool: Private
Garden: Private
Floors: 5
Toilets: 1
Reference ID: NEWV7305
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFkWVpwNkZIR0lHOGlJczZHdU1LeHQvOEdieE9KM0RrY3EyL1FEWTgzSzNQcVZZNXpJQ0R6NlRpUE8zZ1pmN21oeHpFUDA4Ly9QamlMSXBoa0NRV3pjZ3k1bXZJMkMzU2czc05nS0dmVFM2dQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFkWVpwNkZIR0lHOGlJczZHdU1LeHQvL1hVVnZySXhtbDlQNmdXa1Avak55L3ZmN0svVzREV2xpUTkzeHF6QU9VR2JMZ2hiTG9vdGVvVzZMdmlmVmhmZk1LYWkyRnphNGVmT01OVXV0aDRDaQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFkWVpwNkZIR0lHOGlJczZHdU1LeHQ4RklLaVFodFMvWENsdHYrbFpGcmxkNDBkZ2JsYllwMkJVRnVVbjBxQktPTmNhcXQ2SDRqcll6Vm1PbDhJM3o3dkIyUkhXQzdqUkRkaWtlWWo4c3lDMA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFkWVpwNkZIR0lHOGlJczZHdU1LeHQrbWhFdnJJak1zT1NpbW1iQ2ZaN0J6N0l6aFAwZGliOXRHTkNETHFpRkpvd29jeHcwYW5pbElVSUEvbFh0WjVkK0xWMngrQXZjU2ZkUUVPaFpkZnhJdw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFkWVpwNkZIR0lHOGlJczZHdU1LeHQvZTZpbCtEdVdOQnpGTGFqRnA3UzhkZkRRWEVyVElGWjRPOGRpT2VxZ3E2N1hWSGNZZVA0dmcvWjhScXBVSHkvWTdEYkREUzJ3aVltOTB5aXdUbUFHbw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFkWVpwNkZIR0lHOGlJczZHdU1LeHQ5MkhxMnpiZmlHMzhwMjhwQ29yOWc5NnJIZFJYbFFVSmNZVVJmWnJrQlVlMy9jdzh2OHppc1BGYTIrVVovNUtpRGVzVVg5UTNPMGo3MTFlckh1QUJNcw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFkWVpwNkZIR0lHOGlJczZHdU1LeHQvVWJpQlhKOS91aUg3NzJDTy81ZGxOL1cwbEdKbW02ZUVnQVQ0TE90NGhUSmFjSDU4NkZ0TEhCa0NqOG1PamlkaDNiajg0YTd2am1VU1l2UUxwM3duNA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFkWVpwNkZIR0lHOGlJczZHdU1LeHQreEh3R0ZINCtMdUlwUDl1aWFIcjYwTm04OUt0WGRKdjlScXB5aWtSU1d0ditJOE1VN3JmejNqdEF2cEtFeU5QWU81ZkxNWElneGZJam10dUpHa1pxUA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFkWVpwNkZIR0lHOGlJczZHdU1LeHQrdWQvTitQTTVEZGl0Q0FJcXhLa3o0UkZFekMxd1lKYlo3Umpnd3Y0WXI5djQzWUtFZFh3RFIxL3AyczdwM0hqcEhERlZ5SnU3MGNxQVU2Y0NvaEF4Kw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFkWVpwNkZIR0lHOGlJczZHdU1LeHQvY1VJN3FHbXlXa0hGdDA4Mm0vQkNUWkI3MXo2eTVYSllhSVV1aWtjSDRnZFQwRmdBRC81TUM2M0pDa1diTnlNelpMZnRPUU43Y2huQXB1Z1VtdjdFMA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFkWVpwNkZIR0lHOGlJczZHdU1LeHQvRjNkSGZxK1dBZ0hoSlZ3Um02ckppTTVBSEV3bE93aFlwR09Yd3B5NGwxaWowbU0wajhONjl4d3llMUo4Nno4WjRHd1A2aHMvNGcwbjR2d1ZKT2hVWA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFkWVpwNkZIR0lHOGlJczZHdU1LeHQ5MEdXSEZoZVk4NVdTTE85dHdoUWtTY3dqUWx3SEVtcDBXUTlPSDVKOFlBOTNJUHExc2UrY05KNXU2VG41bTgrRm1lVFE0Unh3Vmt5dm90YTF5S3JWWg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFkWVpwNkZIR0lHOGlJczZHdU1LeHQ5NC9nUExBSHZibnhKMW4reWVFL3hibitIUDFzYkQ2QlZPK296WDJRelB3OEJrRitVelIzWXZpN3VYdTNvUDZpNnJCb1liSGthQXhINjNBRTdMMEZSWA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFkWVpwNkZIR0lHOGlJczZHdU1LeHQ5Q2hQME44TTVhcGF3WGo2a3p5Qjd1ZTZSUkxsWUdHSzFvS0hheTB5V1MzdHVDaXJoT3dOb1p2MzNKV2d0NFJlTjhUSWh5YUZST3ZOQ05PN24wcGVBMA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFkWVpwNkZIR0lHOGlJczZHdU1LeHQrRG5CdmpoM1JDekpSQ2ltNldzbVVMYkwyelZjZ1AyZTVmVCs0Y3hlYmV5Qi9aQ3pXbTdyMks0VzgwUG9mWFZvbURzaWVSendTL0ZvbDdTSXJmWGU5SQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFkWVpwNkZIR0lHOGlJczZHdU1LeHQrWi96L2NJVDh1bFN5ZzlRZ3kzR0hNckwyeGFLYTVSOS9yZWFrQkVKT0Y4c0NnOG45dmZLZzRtYjFHMENSMzVPNy9ON1Exd1JRRVN0M05QUGdpbTlsWg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Villa
Resale
Villa
New Development
Villa
New Development

Compare Listings