Penthouse For Sale in Estepona

Penthouse For Sale in Estepona

€ 462,000

Overview

  • Updated On:
  • October 7, 2022
  • 350-00224P Reference ID
  • 2 Bedrooms
  • 2 Bathrooms
  • 89 m2 Living Area
  • Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 4194
Price: € 462,000
Property Size: 89 m2
Bedrooms: 2
Bathrooms: 2
Terrace Size: 103
Garage: No
Swimming Pool: Communal
Garden: Communal
Reference ID: 350-00224P
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dDamZVOC93b2kzSUw2MHF3M3NjUjYvS1FPc0txYnVScDBZMExodlc4dzVTbGNhUTJzVEdWQXVUcEk4bktjbTBUVTNiMmVSL3lGUWhwdjZIZ20rSGF6UzVLa3FHRjk4dHBXeURWaVVqOFlXeQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIVHJNcXRqZlhESlBHU2V6VDdqdSt0TVRWZGo5WVFmaXhyMzluaWhSYWg2Q3NhdUtnUVg5SWdDQnhmd0wyMW9HakRrQXB5dlJ5YisrTzNGQzJ3eXMzZWgxMjl4UE9ZSGVNb0szVHNsSDlYUQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIVHJNcXRqZlhESlBHU2V6VDdqdSt1b2duMERiN2hxM0FoTyt6ZTR5Z1RkM1JrNWtqYVhLZTN2K0JYQjZWaGIrUmNSU2huUkUzY1p6LzVnZytmZjU5elBMYkx5cHdYa1F1QktVTm9EM1lnNQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIVHJNcXRqZlhESlBHU2V6VDdqdSt0dktxSnpyMFJUYWxQa3FPVmR1UDlzOWwwWnNYbTRSamhlQmZvSis3N3JQODJCSThVODNZUlZTWEh0UFFXVUJIaWtocVV3c05NdWowOUZKR09hL21jbQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIVHJNcXRqZlhESlBHU2V6VDdqdStzK1ZsZ0ttSkkzUzZuOG9pcE5ncUdRRTdpTUlLcHlmY0FLenp4ODF3SVVwczNENkp0SS9uRklpRWhnVXF2ZEpTbTVzT2w0RzVmbFc1RGFJU1pRTGFPcw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIVHJNcXRqZlhESlBHU2V6VDdqdSt1aUUrMktkcUpBRGRoMkx1YUhMYjlXY1pxNTVBSzJFV3VxVk1aZUFrTjQ1RkJxS3EwejBodDYzTFAyZjlTazB4bmkyQkJjMlBiUDNvdGR0M0tOOUxVbg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIVHJNcXRqZlhESlBHU2V6VDdqdSt2NEFqcDIvaEN2bmhRRE4yL0dITEFoNzV4ajR1K2UvcStsUHB0dTNtc2dMcFNReTc2Zmg4KzFEaDlOYVE1Z1NvRWpTMC9mWVl0SE02YXFLb2NheFRuVA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIVHJNcXRqZlhESlBHU2V6VDdqdSt1M2Qxb3BYSE5FMGNWaTlLVDZucTdrdW5yYlJpTXRzS2xLa1cvR1dMWmJiVEVDWm91VkF0U3hyN0ZKMVdlSExFZ0R5TUpvTEJ0czY1K3V0aSsyMVVvbQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIVHJNcXRqZlhESlBHU2V6VDdqdSt1UDcrbExyZzE2MUZWVXpPQlgwMGdXdVFyNEZzT1ZxN2JSRVdEMEZmdG90ckRQSUtFY2VOcXJyTS8zVk9pKy80NGwzbFUvcXhmZFhLcFZTbllpOUtlUQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIVHJNcXRqZlhESlBHU2V6VDdqdSt1blRjWmV2QmZMbEQwNktKbTA3T0pHdVdmRGNqUDRWRVAza0JCSlZMNHhQSnRzcW5Oa1VXZzVUSHpGM3FqTEczRjMra0ppWU14V2pLRkc1THFpVXF1Tw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIVHJNcXRqZlhESlBHU2V6VDdqdSt1WnEvaFUycmRWOXFFQ3BYWHpFd0c1TFA5MHo1MlhJU1V0MFBhYk1FOForK05jOVpuM3VGUWpBWllhNkQ2WUVPdm03dGdPUWtxTWMwOHMxMWVJNmZidw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIVHJNcXRqZlhESlBHU2V6VDdqdStzbmY4MGtwQ00rYmtrTE56ZU42anVSNWt5WnMrTk82Y0RuckxENHp5a1RmUC9nZzM2TFVxS0RReE9WY0JMVEVvcU52MjRTaEFNU1NseWxVQm1Va2JYMA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIVHJNcXRqZlhESlBHU2V6VDdqdSt2S2RLY1M4azF4NTBnb1Fyd2FyY2VINm50UFNING1pUkhNc3lIQUVjdFo5Z1NCanhkZkV3UGx4eWdBMTEyV3U0V0JXcmVnaElZOVJRcUlLclhkSGk2cw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIVHJNcXRqZlhESlBHU2V6VDdqdSt1TEVKZi9XYlZFL3lVNUd6RTlOMmo3SS90MFd4ZE9vRHRGZFA4Y1NoZHVKZjZyQmRnVGZuV3dweGVjT1NOSTNubHZsVVU3eDNtKzFKclViL21tMkhjbQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIVHJNcXRqZlhESlBHU2V6VDdqdStzYWpMTDRvSHhvL2FpTEZNYmxuUzRHMUtJK1lLelRKd3ErdWxoZEdmUXFQaSsxeGFoZVZIbW5wbnYwYjBBajVIUVJkN2lPLy93OEdoRE5GUVhBYUVjbg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZpRHh6VDYzdW4zd001SnJPdFF5S2dIVHJNcXRqZlhESlBHU2V6VDdqdSt1TWg3dnBIV05GRlJVeTRMMDJ0Yk9sODZ3OVhISGl4S3cybmtuOTl1MkVlMlE1MmJLTGhBTzVhOWY0YzRpZVk4a1JRb3Q2ZXp6MHMxTndkRWErODdocw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Apartment
Resale
€ 339,000

Apartment For Sale in Sotoserena

3 BD
2 BA
95 m2
House
Resale
€ 1,890,000

House For Sale in Bahia Dorada

5 BD
4 BA
200 m2
Villa
Resale
€ 990,000

Villa For Sale in El Campanario

3 BD
400 m2

Compare Listings