Penthouse For Sale in Benahavis

€ 585,000

Overview

  • Updated On:
  • March 15, 2022
  • 391-00005P Reference ID
  • 3 Bedrooms
  • 2 Bathrooms
  • 106 m2 Living Area
  • Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 4346
Price: € 585,000
Property Size: 106 m2
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Terrace Size: 117
Garage: No
Swimming Pool: No
Garden: No
Reference ID: 391-00005P
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTJ5RDk3bmVra0gwc0gzNmV5MDdBbnd5MGh2WEs5c0l1ZlAzT0xhSFBaMjVoZkFTa3pZQXgxc3JMRGd2ZlJCZlVOS294azN0TWViSmc5dko1dEJvditnblpVLzlKNXFWLzlnRWJIV0NPRWp1Yg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFwZ3ZUNzlmSlZNMlFURFMxVmtOMnBzcVB3UGJKc1BKbXdJczZId0pRcDBqL3pNRDBmRzg0OE4zdzUwRFljUE5JWlJmdTc2YmJISk1Ld3lLWk4vUTh5dQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFxVURrRkh5eUhaRHpGcHFSMUxtZXBRblFqY2VnVnNkLzU0MWVYYm85UW9uZkxkWTl1RmM1L2Iyc1NpTzBKNVlnTG5jSjRldGJKVEd5elppLzlBUE15RA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFvbVZ4ZFZzWGUzSUQ5ZVVwdkdGcERZR2txU2FSdStlaFBray9vYTN1QSs4WDlla0JrYWN2anNyVWNLYXZWSHJKSW9QUUs2SDFmRXFoMlFsNU5DZVk4UA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFyekoxVStHMnBGZHNBQzVQdExzUjFoNDFyVUZ0TWxsZ0ROY3FEbzg4ZzBnNVNRVUx3QUJMdHNPMlNHM3loYmZvb2R3WmYwbWUybmVsZjh6UnZkUzV0UA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFxWWV4eFVxa29KSWhDU1BETHZOd2YzSmZMUTgrR2VUSEVwTW1YNjJrbEVHNDdOSUdTQW93cUtHMlF2bHVUSXhLTHB3Uk1TbmNBaWpiaU9veXNOWUUrcQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFxZG1ZdkdOL3Ixd2w4dnhiVDd2c2dXeFBCbXI1OWxiVnJCbUpkL0hOUVc2WXM2ZWsyUDlOYVpuWFRKVnlERWxuVDUrVW1PRzkrcElXVXVna1lRVzM4ZA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFxU1Y3T2lYRkhGN1RUVXE0Vys0MGVhNHJHYnNIZUk3S0pZSVlzUm8rUVVwYTRWUDZjK2txV2VhRVpkUnNNZlNnQXUySXZwNDFyK3pJQ0luRmxlYUVINA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFyOTBtMWZ2M2FKTjhFSW9VcFJDM2J2MHJjb09lelZQV1BNNW9RdmNaQjRhVGNISllhU1BzQ3RQYzRRcHRvWldnWXI0bWdQc3M2dm42YTh3Si82MXhwcQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFwbEwwTm1mOHhhM2ZvOGM1RjNMZVQvc2UwWWpISGV6ZFg4Ymc3Vm04dGNNY1JTdlFLaWNCQll6TjNCWXlZSzJ5Wi9qamdwYm1QUkZYRDlUeXRpcWt3dA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFxWmVSeis3NVNwN29pNFgwV29lbTV0SmFQWlBxTTVtOVpFQzljUXo3anJnSDMzdFp6L0ZjbmJhc1I1L0ZwMDVCTlp2WXFyZWpkTDkyL2xVQ2phdFJ6TA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFwRW8yM1FjRGk2dllSR0NFTEVnVUZRdHJNVXh3Q1hlaGxlMm1XVmpxTmE2YlN5TEgxTHZ5M2NENDNHUW10eEJ1WmFTQXZwQVZ3Zm1HUVN1ajBKakt0Lw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFxbks0TjdMdmtield3dWxUa3lVQWsyRVliMStFbUZBeW1kekJvTUI1SHFXcC90ZkZPcnNEZWQ4UjF2cldBeG1iZVAxZks3SVRJbW5OWWFJbEc1ZjdwMg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFvWHliWXJLUnhRR2Y0Mjl4VEdoWFgrWEFvaHFtTGdIeGFBUnJIODdtamEwSVo4VXFYYTNLNHhpN2JSMWtjdDZlVDZHa25uTDBlQVpVaXZaMkdnWU1Ybw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFwc0RCRFBiK2tPNkZuWlFYMTZHVSsyekpCdTlzYm9PUEFwVUkwV0xyYnNLazk4MmRoZkFONzVZOXkwTnBIalF3cit6QkE2YWcwaVBicjdWOFA5NFBycQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFwZ2lXM29yNVN6UjdaNldBdU1RclRIQ0VNd0NPVTVENHA0bStQbElxNVlSclJUeU1EekIxV21VSitmNkhhTENCdGRFK3NWdVV3cVlRc25ucWV2N2JUdA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFxdHI3cVpGa0dEUk9Oc3BOWkIxajJLK1NKTHppN0w5dXZJeU5hRTlTOTZyWEc5enYzaE1BSmk2Ymo4eTYrUUV1TWhyWUJFNjMrY2RyK0E1K3F3cVhPMA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFvT1hJeDZXUXNRZGQ2SG9oQjBHdzBDSWNNUk82V1RqNkNjZGlIdGhlRDBiS3JnZXZVTmRuSXk0OE8yaTBvcU5vZXAwWmQxTlpuU2xhWjlaR0VzR0ZqSA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFyZEdBSUtHZFNsa0hKZlovWElYU3IwNU92c3U5anBPSjNrQmppRVJxbmV1U2R4SnZIQnE3N2k0NWIzTmJVVmN5RFQ1NDJjK29Idm1XUURXNkNzOFFHcQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFvUEdEWXcybnlnV0N2SklXT3VocG9oYmx1blZLd0pTNXZvVlF0a2c0YkRObHA2cXNCOFZHSWh1a1FJaDFaR29keFA5MXlQcGVBSjR3WW54NThwM0drOQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFxZ2ExM3IrMFZrZEl3Q2JERzJXVFR1UlRkY0p5L1o0MjZ4cFZYZGtwQng4Nlo2KysySHYxMExhMXJ4MkM2MWFROFVkZ3JWSVNLdFEvZ3QyWEFldlorYg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFyTElZWitYVmdDbHE4MFlmcmJ0Q1VzMUxHMnJ3ZkNMZEYvM3l6RnoveVllS294eU9RaStKRWdpNFVNSm14V1pEeWRRYWtNNDYzbDJHNEZ0bTBxNlNKeA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFwN3p2WGM4TEVGQm5jQnVRQjBoWUlmVlZZK2J2bmg5aFdENjJqdVZFRS9PdW81clpyUTNKWCtWRWxMdG5iTE02VWhyZUplTUFIOGJQNmJ1ZDVjTjRqWg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFxRjFvbEFLVDZ6YU05MzM2eDI5c0NmMnZhSG84MHM0RDhoMERkcE9kS2R4L2dwSzR5OERwRCtkb1c5K0d3NlJkVFFLcE9tQURtVDREbWh5d2IwSDg4Qw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFyTklRNTNSL1dYSWNvemxWQTU1OFB2QmthbXR4WkRIdzZ1eWxPYlhmU0FWbFh5blFyUVdJNXlHZjlYSElrTmNRSFMyTFBNYnNHSXZMNDc0MnJtQ3ZkTw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZxM1didS8xSjlpR3h5L3FVdjlmcTI1S3VyT3hqWFptT1JMazdCc3hKbzFwUThIYjZtbDhOTE5HS01xbGsybjFZakxYNzU0dGo0SVJHbUptOWR5b3RnOENPRmtTWTE1RVZwRDZpNlBad3Z5TXR1YTZLQWk1UlNTN0tJT1dLU05RMQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Apartment
Resale
Apartment
Resale
€ 950,000

Apartment For Sale in Benahavis

3 BD
2 BA
375 m2
Villa
Resale

Compare Listings