Penthouse For Sale in Benahavis

Penthouse For Sale in Benahavis

€ 605,000

Overview

  • Updated On:
  • August 30, 2022
  • NEWPH7005 Reference ID
  • 3 Bedrooms
  • 2 Bathrooms
  • 105 m2 Living Area
  • Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 3704
Price: € 605,000
Property Size: 105 m2
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Terrace Size: 102
Floors: 2
Onsuite Bathrooms: 2
Garage: Private
Swimming Pool: Communal
Interior Size: 105
Garden: Communal
Floors: 2
Toilets: 2
Reference ID: NEWPH7005
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVyZkRZRGx6SEhWTmVGTnorKzNpRmRONVVKT2VrdlVkL2RZdkRkQk9ZN3VHM1hRbXpYVCsrSVJ2TXcyZ2xxOWVHNVMzeVZ2OGNMTFBmVzJvMlZYNElNdQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVyNEZUNEp1UVNtNkxVdU81c2ZtZmowYWxObXdRUjg1dmJqYTZ5Z05QMWp4L1pwd3Y3aEoxRU9GRXFKOGtjbTNTV0xDaXpFZnAwb2JQTzlDa2pHZFB5Kw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVwUS9PSlNLZDNuL0ExUnI4OEJvV2N0OFg0YVBXV29Yc3kzSFFIWnZHTlRiSTltdTVSd21RV01sQXU5VmVnamlYa3FBY1ExNkdYZnFUaFlPZmRBaDBHbQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVvcERyWFE5S1lLcHRyYjIvWVplQmFFNVlSU2lNUUtQaUY2MUQ5Q0NqUU9wZFJRMzFnbUZwZmRuY2l5QUk4eFRVbkU0aEZpWncrbDMwcVgzNUxSVU5VNA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVvV1BhKzNvY3ltRzBrRDhDNUQrci8yazRsL29VVDlzM0FCWit6bGFSbVV2Rk40dlJEaTE5MllaTnRxOHZ4dmkxc3gwZFNoK25PWldkZERTVnhlRDBjNg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVwZ0xkL0g3QytDTVM2Um9Ub29ybjZVek1TTUJZYXUzT1RzYVBJNlBWS2JtL1YyaThVdWVyQlVOOXNNZ3cwejA2bERtQzZ3L25obWp6V01pa21TQ1hHUQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVxZkVMdDM2Z1h6QmFNSFBVazBISTNzNlh1L2MvV1c3K0NpcVBvSEZSbm52Y0hvSEFORWpnYUdkTTlEd3BqRUhWbytGVFFRVG0vOVpkZnRsaWo2bGcwdQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVvQXF1cmdZR0c2Uzg3cGkyM0czWlQrdTdrWmdnNkQ0aks1ZzVab1hJelY0TXQ5L0IvNWVDbGhPWjYzZG1CUFRMb29OTmg1MmNPQnViS3NjWks0VHNFNA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVvaTU4Mml4ZHZINUV0aXNMYVZxN3VXOEVqbWVuV0tZYmN2RHlhbHVXUWZSM1g1dTM2dXhtYzVkNnFmZVBKMHU0THFsNm9wTkVxaU9RTVdJMU1aT2JpWg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVwdUNxNzRtSk9DbGtNdFowbGlJdk4wcStHbDFYbU9FY0NFRnlYTW1iaVFPNmpHZThGT3AyeXEvUFBQYkdVY3UwcUdjeXQ3c0FRV1BzdGZIUDVjWGNNaw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVybWJvbDhUZUUrY2lvMUlhRk5WN0UvWisvSE9JVTdCZUYzSUV0dUNKRGJrblZFQWR5OWtKTjJ5N25zMk44UUU4dmllNWs4QmNralE2VHEzRnlnL3NIWA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVycHpMVlVYZmdoSkpGZzkvdnM5ek4yTnVNcUNheFlLZG9PNFNRYy9xa084R1NZdTFkOEw4WlcwQUhpRzFiOUcxSnFCSSs2VFpwS2U5TmdFRklWZHZwUQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVxOFNCQVVqN0d6dStZM3pDQnhMaUc5Qll3Mjl3Qys1NytaME1wY3VneUx5YnVZbG4xYXVwK1E4NUFHOEdHNUVLTnVxU3o2UWtLRnVXUjZrcGhKRmQrcw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVxUktsS3JCQ1E0Ymc4cDFrVG5nd0RxWDRoYXZkdmpCNnZrZ0Y0Ujh2eC9kKy9wY0RRY3NZQmtlVG93andRbDJwUlNQUVR4RnZoTXREMkZlSW5PK1pCUg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVwNDFRVGhXS0RnK0EvRmpRZEMrUW5XRWFsbjJxN2NhTGk5bjZTc2g3U1dheXNqT0YwbTF5bkgwUlVrZkc1Qml5REVZa2hWTFRKbzk1WTBSMDQyOVhRaw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVvTlJqTzM0UTdpR0xFTU9vK00zVURlWGlLYUd5UnEzbnZzZDB1dGtxQ1RmbUZIUHhweXdPdklDemlSSjNHTzZNYytVRXBvUWdCQk5UQWpsTkRNaEdXMg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVwTGdFQ0dBOHIvbzlkK2NBSStTRlJadHBIRVIvc1cwQ3d5RFhZaTdNQVBJaTJJTjA4U3E3NmxjTTFRQUZxdVNIZC9yaFhsa1Nrb20zK2RaZ0hqR3pqWg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVwSHgxeUt6c1E4cUN6cENMYzFaUnVxZWs5Szc5RDYvQlM5ZkZ3ZzFkWjFiMDdoeFJwQlNwOTRsMTkxTTlsTTRCeGtWdnNCVGdwYlprbWZSRnBFR2NPSA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVyVG5mMGdvbFhMSmRKeDI2eTZYQTVzS2NWdFR1RTZLK1NzaGxGZ3V3Z0dxbXFlR2Q1dytCLzVGQW9JMmFRb2JEeTFoTUlNVDdRcERWKzRpbDdCbFJRSg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVxcWNUQUs1MCtkOGFmSUpKejdoVDBNZkkvR0N5M3NOeGdsakU0d25WZ04xWGorKzhUaVVvR0toY3BhZHV4cmw1ZmhmYWxla3RpV0p0bWoxR0wvNXV4Rg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVxL1N3QzlFNXhKYTYzdXhyUkNKZVBodnhlOVBrSGJXcmVPWVNxb3ZFMldYWkxDblREY1F3dDF6cHROS1BVdVlLNWJNbEpuc3B5TEozTXovcUw0Z3h1Uw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVvL2hTTjFNTXFwU0I5dWdXVlV2aGduSGVGeSt2QkVGM0pjUk9YNy9IQlpXZVVOU0xUc3JqU0Y0V3hENUVjQklVZ2UxQTZLVE9XRytQMG9hbUJKT1Z0cg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFZMjVNMTFPalRxOTJVdjlTdVkyQlVxbndaMjJSNS9rSVJPUXpwdW9qb3NPcmV4M3RTZEx3bEFFNHJBbVNUZU1xZzFPQ1lGNytISDlVZ2lwQTl5Yk0xMWVJSnBYR1ZsSVBuVXA5RzU0ZCtaSQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Villa
Resale
Villa
New Development
Villa
New Development

Compare Listings