Penthouse For Sale in Alhambra del Sol

Penthouse For Sale in Alhambra del Sol

€ 350,000

Overview

  • Updated On:
  • August 11, 2022
  • 2245 Reference ID
  • 3 Bedrooms
  • 2 Bathrooms
  • 98 m2 Living Area
  • Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 8232
Price: € 350,000
Property Size: 98 m2
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Floors: 1
Garage: Private
Swimming Pool: Communal
Garden: Communal
Floors: 1
Reference ID: 2245
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9BeHJPY1BwVlY0b0drc0FXOSttMjJIT0JydGVWdHJuOHFaK0xSL0l2dm5YOE5SR3VmNFFCYnVnelNMazMrTE1QWjloSFZJODdoaG9qN2dmNWdScnhMRQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9EZlFoQlpkb2J0bVBib3hYd09EaWkybDlCUkltbTMwYXpjc3NFMWhQUWNOeE1OQ242aEI4aGdGdnhoU2c0eXNqZWRBa2swS2JqbXBVMkNHZmFTV01sbQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9CbE1ick5ra0daK1NYNWhKN2tYTjdEa2h4V1pRVnE4aWlsczNWUk1wQU1nQ096cjJkTDVGRmtndVY0RGNuL3Nwb2FNYkhPY0R0ano2Y05oRnM1ZGRQTg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9ETXBwd29ZSTRyQ0dvbUVtaWlMNWM5L3o3dk96eUtuVTlTOGpjb0ZkeDFuejhQNm5HN1VBZzRJQ0VyZ2NIRkNJSDVKbjVRUDZNUk0vaWZ3Rjh6V1hQMw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9DQkhsUWxaelNhUEYyN1hXMndXcnRkcC82MlQ0WFA0ZGpCL1ZPT2k2azFyOE12RjhObTAvWDdIZHJUVnhxV08yNVQvK3RJVmV1V2R3OWdlMUJzOUFXWg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9BaXhHUWl5RVNtcEFVZjh5dUYyRDlSaFk5NlVSV014MVdQQXl5VHBJRzRyMzlhbnNuSHNmR21GMENYUmVVeXlDTGxGczZ1YjI0NG1RRSszUnRJRUFYbA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9CZG9vSFBHRGp6QkdIenRKMFpMUkk2UXlQV1MybWQvRndER2ZOaFMrUDJTMHZWZ2hXaUpLTzJnZDlmV0ZmdEIxSDlJQ1pGU3BPWkYrUGJTUEw2QkdFbg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9DT3BCYnk3cHV6VkVoeE5VT3V1L3FEQytBTTUxL3RBNTA5Z2lZeGI4VnByNjFzdEwxOUswWGowclVEQitDYmNPQVhoM1dSbFBZaDhPUmhGNTlJTlZjUQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9CYVplSjAyaTNORHJKN3JlY2ZYVFhzNlJucjM5cWxmbHhEZll4aEY4MEFsVFpkK0lMbmp0ZFV5YjEzb2xiUFRyQ0RQOXo5Qi85WmlWbDdLeEpEUk5qNA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9EcFBmT0tPSGlycHpGOVBic1h4WXFUbjg4V0R1dlJFRnRDMFhtRHByUGFjVDcxY2ptVEZKQlg1WndoTTNFbE9KTG5NNTFYaDBGNVZyM016Q2xqSGlwbw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9DWDdRWHlJMnd4V1Q2QkltODNqZllnR3Z0RUQ4YXVxSTN0TDRXOUxMWHVzNkpVL1hpV1hvbXlBaDFVbUZjNkNuWjRXOHpKYVpGN0lFTnlacDRHcUdvaQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9BcFdNVjZlVXNJNjdydTVkcWppL250SDRqOTBtdDhBR0VRT2QwNldqdlRXYjNtYjBmbm9DNzlhMVpvSlZ4K3JWZVBCNEFZN3JZZ1JqaVAwbnU3UnlVbA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9Ed09EaEdQLy8rL05ONHZibkdBZnM5bFNYcktlTjFmeHR2djBXTFpYdjByczJiZ2thaWpsNHhvalROR0kySUE1TmZhNmJvNGtxZ3JnTlRZTHFzY2M4cw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9CYW1HVkpIMTg3aS9zdHVoSGdGNkQrdjJyZlRDekM3bHZrc1pOSFdiLzNtcDBmT0c0bmtJNlB0YzV0L3h0UW8xTnNZdFlzVC9pekh4dXRMZFJTbFZGZQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9BRmd2VWdHVnJPRSt5ZUFLVEtQMHR5bktaSjJQV0RmRWR5aUNSQXBTWCtlUEZJNXpmZGUyWm95ZzhQdFFmZW1YZHRZYXpaTzl1VVBMc1o2Z3Z5REh0bw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9DeUM4d21IdTRQTXkwUHFBbytmN3ZhckdEQ0Fwb0hEalVoeU1FdlY5aWdSWUtBcEwwclJGVWhJdDFGc2FTU0g3S25EN1dyOXRFS0lFaTh6K3lwTWxnYg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9DRTJZNERxZDlCamk2Tlpod0xKTTMydUtVRndOOFZWU0xoZG9HRG9Dd3I4RVUyc3FBYjVzTVVyR2hLcE15WDRBNUZNYVVzSE1RcVdmQS9paC9TeFlEZA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9CZWRFdXFsRVRXbHdpT0x5cnpFZG00eExYWkFjdVhxV0tEMEVoK0FmMGwxVDN6YzBSUzR2ZXlidnhCNWN1S1N1N3JaeFp4a3NiZUpON3kwVVJWTGs1Wg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9CUll1d0RiK1MyVlRVczZHaEVEU3pqY0lEbThFTnp5eFhZKzJReWtnQjVlUE1XbmdwRXBtTFdUTmRUdmUxNU1BUFBGRHBjVVh1Q0VkTDNsY0IzVmI0NA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9Ec2s5MmVRT3l4K2RiaVJIaFVpREs0K3ZYSUVWaXF6K3B2bmh0TFlTdTVVUHVzQktOM240bE5HTnh6NGMzOHNERnNUeHhudUdXREl5SE5FSDgvNzFoTg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9DZndWMTJKci9rRzUvKytnZGdnQUsyY1N3VE1YL3hJVkZPU0R5NnRGMGRhZUprL1pGd3AwUTdadWsyMzdwRzA5WEJPNGlnNjRMNHM1emNIak9lODZzQQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9EakVTT0U3NDNqQjlNTlhqUlFocGNrUnJIUHNGWndJc3RlTEtqZUlJYVFhek1JSnRKdnA3eFMzYk5ZbVB6QmFoeUdnV3BEQ2lFZHM5YjFYQWdYb3JSQg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9CUlFaRWVsdFIrM1c3MVcvNFRhWUxSRTl2YjFFOGxrZDhZc3VBendveURsOHpBYXJRZkRrZERuQWYrbDBYTEY5WkxHcmRoeXV4eHIrRlE2Qzl0c3EwYQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9CcTZWSFh4NFBpTzR6UjVnSWEvclVFSmZMMlJWcHRVYVpiRlVtV1RxR0p2SkNFUkdYczRINll5R2dTS0ZxTTF6b25VdFByUGNwMkJ3bGVGNjF6WURvZA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ0Z0JkYXRJKzRscThEOEwySHkwSmJlK3FFcHNORm04ajVmQ3p2ekI0bU9BQ0w0b3VDSVh5YnJ6UzlreG80aC9lZlNTWEhCbVJTVjdGRG5WZ1cxaW5qSFh1ZHNGdTFtSUU0Nm9UNXpLR2FsUFdIa3gydzJsTHZPdmREclEweHYwRg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Apartment
Resale
€ 339,000

Apartment For Sale in Sotoserena

3 BD
2 BA
95 m2
House
Resale
€ 1,890,000

House For Sale in Bahia Dorada

5 BD
4 BA
200 m2
Villa
New Development

Compare Listings