Ground Floor Apartment For Sale in Selwo

€ 325,000

Overview

  • Updated On:
  • October 7, 2022
  • R3826198 Reference ID
  • 2 Bedrooms
  • 2 Bathrooms
  • 93 m2 Living Area
  • 105 m2 Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 4618
Price: € 325,000
Property Size: 93 m2
Property Lot Size: 105 m2
Bedrooms: 2
Bathrooms: 2
Interior Size: 93
Terrace Size: 27
Floors: 1
Onsuite Bathrooms: 1
Garage: Yes
Swimming Pool: Communal
Garden: Private
Floors: 1
Toilets: 2
Reference ID: R3826198
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhEWmtBWE9HN3BhUU1sV0tBbTRkVitCRTU4cHhsVUVtcjV3UktFMFhBZ0Y4YUF3NHEwU3VFeUJOUldPVFFUZGlWODh3dlN6VDlxM2Z4M0ZHM2puMDd5YjA5N0pMU0tNMUpocHZ3cTNScE5ZTg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhEWmtBWE9HN3BhUU1sV0tBbTRkVitEd20yelZMM2syUFhjbVVhU0Z2a2g2aVhocTh6dHlJbzhXVUtzck5ZaCtFWkJOSDNVZ3RUYWRsNUN0WldNcEhGSHlLYXZWdVVoQlpDOHNxTG9QdTBsWg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhEWmtBWE9HN3BhUU1sV0tBbTRkVitBdXMxNmFpak9jelpJMDB4TmFxVFd0ZlZpWjkwTXR0NlRZV0ROSUVnSktqaS8zVi9sR0x3RlB2RUhpbUFhV0U0ZG80eXBUUUV3TGhWOElYeDJlZ2RVSg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhEWmtBWE9HN3BhUU1sV0tBbTRkVitDdStsZTNvKzQvN1RKUkc3MFdnYzhpODZxek1YUDNtdlVjRW8wZ1ZjVkkzeHZweDhZNlpFTlRzS1JSWmpIWlNFY1E0dGtJRlUxNVkyaUlVZmZFNkhpeg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhEWmtBWE9HN3BhUU1sV0tBbTRkVitCUWFqRVFqZjJEaDNFQ1VoSjNydzVOeFVFYmhVWHJHblhIL0dqRGxBL1dHUVZTZ3pWb3pTTXRKYUtVckxXMno0Y1I0eXkxSDVhbUJubFZaUmdJOWxSMw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhEWmtBWE9HN3BhUU1sV0tBbTRkVitDQUlNUVp5d3ZVemJJcmtHOE1nUUVFNXFuUkh0YUx3eGNmMHEzM1p5TU1zOU5RTEtta0g4TDh0MVh1QzF0Z01HemVYT1U5cU14YWtsYk9qRGV4UEZDbA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhEWmtBWE9HN3BhUU1sV0tBbTRkVitEVklGOU50am1ZeC8zbkcyb2wzUGgwOEFhd2pTcnF3SURCUWVuWFYrUnAwNWRUaUExZ1dnZU5iRkJ5UCtKVGtIcitIeitSVFI1YlYrWHZWSlZMMXF5Wg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhEWmtBWE9HN3BhUU1sV0tBbTRkVitEaUJVQlZpZm94dlhEd3BxWHF5YUlERzJHL04rZnJ6OHNPaDJLK3I4YXJTMUwybGNvREE1RGs0YzlBNEVjbjJJTDh2ZTNURWV6TjUrZnRlZzhYSmt6bg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhEWmtBWE9HN3BhUU1sV0tBbTRkVitEcmdDa0h6SWJ6SDNYK29Jcll5byt0WFFWcnNSdnVnV1d6d3pVOStYV2NYQVgwNnBPT040SzhyVjNOR0NNSFRWcm9KT2UzTFQ5RUtheG5sNnlVSDVZTA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhEWmtBWE9HN3BhUU1sV0tBbTRkVitBSjJpR0l0S1UweGFPNkNiQ3ZCYWpJWUxxczd4b0kvVllKT1dkY3dBdW1IQ2p5VHhQY2RXNDdTYWtxRXZGY2krKzJwcnAwUTUxSGVlZjJUL1FxbnBXSg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhEWmtBWE9HN3BhUU1sV0tBbTRkVitCUlA4ekZKblQ2eTllQndxNnJmdk1RaUpLS0lBU0xDTUxKT1cwaGJUYllWVHowYSsrdEc3Tlh0WklnejBOVnppSUZWYUkydXpHOXUwbk4zM095VDN4aw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhEWmtBWE9HN3BhUU1sV0tBbTRkVitDTkZReXc4NVR5ZEVsS09NdzBiMUk4VHg0azJXdno5TmJ0azM5emhSZkliSEJKMVUvMkJMS0EzUURabjVIZVBUQXRzdUlkVlBVampZZXBsc0VxTXJVVA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhEWmtBWE9HN3BhUU1sV0tBbTRkVitDNi9hb21rOVBaVnlJbWlFMFpwZlkzdDR4RU9QR1I4dzZPR1V1ZTFMeU1QTytwUzJoTGJXbHJrdU83OVAzUUNSL2FwcFdnQUthRm84N0RZWDBoK2xaWQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhEWmtBWE9HN3BhUU1sV0tBbTRkVitDeG5aWlpiU0JMUkVSVTdUZDZRbzlUbysvWGRLOUY2OTJzMDZ4Z2RqN1FJQ2VWZkRDMGV1eXVSeVF1UUNrcXFpYWJCZUVzUzdqenJlWlAvd1VjSjJBbQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGYrdEUyVGI3RG9IT2lGUEw5b3lseEhEWmtBWE9HN3BhUU1sV0tBbTRkVitDaWxzWnZyRzd2b3BmcE54emVtNmZOWis3blJObHJwVHlINmZYZE4vSlBUK2I0ejBlUnEwL1piRnZacWdJWjA2OGY5STFaZ2JucUNUK2JYbktjNlRoZw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Apartment
Resale
€ 339,000

Apartment For Sale in Sotoserena

3 BD
2 BA
95 m2
House
Resale
€ 1,890,000

House For Sale in Bahia Dorada

5 BD
4 BA
200 m2
Villa
New Development

Compare Listings