Duplex Penthouse For Sale in Los Boliches

Duplex Penthouse For Sale in Los Boliches

€ 450,000

Overview

  • Updated On:
  • August 30, 2022
  • 361-04206P Reference ID
  • 5 Bedrooms
  • 3 Bathrooms
  • 177 m2 Living Area
  • Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 6796
Price: € 450,000
Property Size: 177 m2
Bedrooms: 5
Bathrooms: 3
Terrace Size: 25
Floors: 2
Garage: No
Swimming Pool: No
Interior Size: 177
Garden: No
Floors: 2
Reference ID: 361-04206P
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV4M2xYbjdGOCtyWndINkQzdFNsazFydGdyMzJsdFVVZUY1RWdjT0EyRnAyc1o0R3hmZ2d3ZnE1SzBIMDdEWkttemh4QlVkbS9ZTlVaWXpieDJ2M2cvLw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV5OXBrK2JOR2NSVk0xR0UzeUxzMXhyQ2QyTWwyN2oxcWpacjdUM3VoQSsyK2ZldFNrdXZncUEwODdaRmhwWWp6TEs3OElhenRXNTBTYzhPOGdKUFEySw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV3MnpLelNOMGRlaGd6MGVuYko4ZUJKbmEwN3psMjFwSHNOdnBWdTYyRlNyZXNKZnpWWWNONUJINXhDMmRmdnU2eENCaDJBakh1UzhaS2psMWpSRkhqRg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV6aGNpR09oVnNiTXpsdzU5dGpIU3Rmc1NDUjV3U05iYWVwUGF6MU10aTlMNStmRmNuR0YvQkJGWU5CcFR2VytuNnV2VWwxb2dHdUErcnZmQ1M5bEdaQw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV5ZnJEYjNzQXhvQzFrVWxIQis3aTdTNHRJM0oxcFRFaWUyRVBXMDdYN2xqZi9nSVNiTnN2WEpYb3ZkVHFPTUo5TjdYYWVJTlJjdzQvMnJabjU5cVpjTw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV5VXJUTERURGFaTDZWbWNHdlJBbTV0NXRsaVRxVFNuUDlXNEJVS1AyRjJCOVF6L0trcEJZR3o2bTU1SE1ETUZ6L1lIbm80dk5hcFQrNGdoVEhJalhxMA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV6a2JhT1ZjRUtJM1BwV1diekFWa3dwRnI0QWRiS1ZKZlM4U0tYQTdKc1RxQ1dlYWEyWlBDNS9EK1prNlVaTVJJTEl1N2JhV3hpZHl4dWtyaDVQVEJjNw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV5MkROalhUbVp2UU56Mm1zamFsc3k4SDhXMitwV04vSEdXOWhNY3lGYm4wM2xSd2hMblNmVnRRQ2VScjUyY2NldDBkck8zTG1PcmIwVForK3pkSFEzZQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV5LzljME9lcVVwZ3A3K0NsLzZLQjdoemdMY05SMUV4SEI3bWYvUEJFaUtmeVZTb3k2OGRQSUJIQnZCalpoMysxejhZNWFwcVF6K1kwUUdIZHBXOE9oeQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV3a0c1K1hvYjJCMkk3b2VmRDVPR21rWDhvT3htNkZreHJwMUNVSlNHZUJORVdiTEY4TUlRMUZsb1R0cWg0RDRUbWZQRmNCaGZkV3pCbi90ODU0ZnJZUQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV4RE0rYUZvMVFZQXFmWFB6azdGSFM4bmJLZ3NwaVMyK2JFbk9oR3daNjVSZ0ZuQUhpNEFncDZ3VGliK1Eva1o3Vk1zYUEvOTR6MnkyZGoxSWUwbU5XWA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV6YXhKSHBycE9odjdaMjBrb2dRSzFHc3V3NDZaUlNzbThoNzN0bE4xWkhVRGNRL0xVNElQejJLTm1HdG1qdnNobnhDUS8wNUpicVQ4aVFFMlZuemlObQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV6T09MNHZGQ0dDYzJJNzJuNGJaWlNpRFJOa0duYXNEblZwSC9zeTRnSjVtTDFJK2MvZC9WTUMxN0FiWCtZejdmc0Y2MDJtN0JGWnhFZzllZjNkM1cwMA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV4VUVBNlBVRXVQOGFmbDluM3hHdDJlSkRQcktKNUdxdERDLzQ4MjRLUkpGSXFRSmlHektRdEtnMUxmdWFKMkRrVWwyakRzazBDaGJ2MFk5SHFDVWcrMQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV3VWRQTUdCUHBESG9FcUpaR3ZQQ1VhbExEa1pLK0ZkNmhJMzhpUXoybXM5WVJGODF1b3JveUVCVkVucHRyVGVXZWd4dFp6UlpWN3hBZUYrd1ljS0hwSQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV6eFZFZytZTVErREF2a0pBclFzUVJnYkQzM09rSENxdkx6emxVUXIvSHliRjk4TVBDRUZHRnZDSkRQdGJoZUxUV3dGcUp2UTc4M1NaNE5vc2F6cmJWVQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV5L1NveFpJMUFrbXdEOU5Hd1MvYXlvbnVUTE9HU1pFL29wajFPZG1jM25ORG9ZK2p2N3k2a2xLOFF3YzR1QWdRUFltVGFqTGpRK0NvcUFtVWZmRDkyeA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV4dUwrUWdEa1NqREdGVkNleWtPNmp0YWNycTRnNGU2UVZhVzVNVWIwTCtqRXdUVHU0bHB2cGFmZTRKaUtsOTM5TWRPN2RadUszdEkyWGErclI0Z2F3Zw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV6eHU1cTB4T3dONU4ySTNSZHV2NUh2ZXJwMUxibmNLQ25TRjVpZGdxdnN2WlkzdUZKdytCMWhNdXdZRlljaG5WNEJSSWlzVUp3MnFLVy9LL3NXRHEydw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV3Q3IxOEJXZjFkc280VlNmOVIzdkR4anR0SzhHVUFBd2s4cUxzcTUwbVBmWDNETU9hOWdlclVRQTVJOUNJeHFyRlFMK0tnZ2tPOEpRMkJYaVJNWXJnbw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZ4T2ZPV0VRek5JV3RLY3RWclgyQS9weGxsUmJ0a3ZDMEF1T2EzWmNLVWV4cHU2UHFnbktYNUVaR2o5YVViZmtsWHdRb1BVakJWcTlmSllHNEJDaUUvS1p3Ykx1K3ZOb01rTWZOM20zYi9DdDBydWRnaVZ2MlBoeld1V1hHN2s3NQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Apartment
New Development
Apartment
New Development
Apartment
New Development

Compare Listings