Apartment For Sale in El Paraiso

Apartment For Sale in El Paraiso

€ 339,000

Overview

  • Updated On:
  • May 13, 2022
  • R4058740 Reference ID
  • 2 Bedrooms
  • 2 Bathrooms
  • 93 m2 Living Area
  • Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 8457
Price: € 339,000
Property Size: 93 m2
Bedrooms: 2
Bathrooms: 2
Terrace Size: 41
Floors: 1
Garage: Yes
Swimming Pool: Communal
Garden: Communal
Floors: 1
Reference ID: R4058740
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM0MDZmb1NxeTFYaE8rL3hyVEhOT0NhbTQyTWRmNkoxTHBRbllpQWUzTmNLYXhyS3U3MFdsQ2xHWWJ0c1FTZGNGUmxEZWdHOTRNZW5nMFlJS2hpbWdBWmFuTE5ybGRXZ0wzdlZ1S0M4dVcrdw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM0MDZmb1NxeTFYaE8rL3hyVEhOT0NiV09jaGk4TWZmUWYwTWFqenNacUhWYUdiQS8vQnVIYjRXME52azIyZldHdG1QaGZnUnd4UzVSL3RLeWE2MU5NRE0xMldmTWgyL1Zqbk90VVFHWnBPSg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM0MDZmb1NxeTFYaE8rL3hyVEhOT0Nhc1kxanBCV3ppR3N6K09PNXlFZ2NXTDNnV3RwM2hGS0RRMXZPMnUzYUpLMG05NHBsZzhQckhGc2NwYW90VXRHRVNaUmlOWFozbE5UeTgyQU1LdXNrZg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM0MDZmb1NxeTFYaE8rL3hyVEhOT0NhQjlkOEFSWGp2a3NVZHpLdnN3NTdITUYwRHA4WGFzQ09YV1NJOUdFQ1VUZlpHejJ1UTNreVdlZkE5K0lYYzJyTWZxMjZjZy9GVkMzak9VbFRyNlZ6VA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM0MDZmb1NxeTFYaE8rL3hyVEhOT0NaSmpnZWtrM2FPbk1nZFVQTFBqRytMZHVYcFBLeDJqUTVKcmxMVW5rNXlTbG9iWFV0Vm9TYVIrV3VQUnJWUDhFYkNBckJsNTFvblBZS2N1Q1JOWTJhcg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM0MDZmb1NxeTFYaE8rL3hyVEhOT0NaRTE1QUJKMjAvTkJPaldYMVk5SmRQZ1dNcTUrZFpNYnJXczdINVQ3UWMxUFR5Vk9WK3hVNU5vRkxjWWFDVnRIcTJ5WDZkZzZFcXhHSWZyMGV4WFl5Lw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM0MDZmb1NxeTFYaE8rL3hyVEhOT0NZcU52cVppdVBqYmZyTDE1Vjh5U2JQSzhIUlQyRkd2SkNlTUFhNW9hTUxvc01pQm9FNEtSWVQxdzV5bmdVRld4WG04OVE4cW81d3YwKzFWcWQwTXNBVA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM0MDZmb1NxeTFYaE8rL3hyVEhOT0NhbFI2YlQyODBXSkVyb1RmT25mRU9wTnJBbjM4UlRqR29HUm5CNjV4bkYzd2FqTjU2R1hCS25US1YvNEhUZmU2UURxRUV4YWRvcnJqSUVSMWJvaUZMaA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM0MDZmb1NxeTFYaE8rL3hyVEhOT0NZb1kvVm1HQTdQV1BOY1VXSHgvZWFKbnErRHZNVlVHZ3NPUEtpaWNhaXlhalBJLzZiaFMraG9seExFRFpoRHJwZGdPMG1SenFkQWR6K1JqV2Y4OFFXNQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM0MDZmb1NxeTFYaE8rL3hyVEhOT0NiT1JPWmljNGZkNzhWOUhtVXFjdmJrQWJVMnlBdVNGbkZ4MU9vTlhjYzl1YWMxekJSQzhjNmdBSnhiOEl4NEVkVHNXKytvSEpiSXUvZmtrTjV3MWZwMA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM0MDZmb1NxeTFYaE8rL3hyVEhOT0NhWUk4dUhUU2hOZnE4cHBYNUVpMktHcmVGamRjamJscXlqYnpUN3J3bXA5NjJHNHFTc0pBcXJXYlp4MHFNQlNsS1prZFBKQWc0Y1hYbjhGbVRZMUxHRQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM0MDZmb1NxeTFYaE8rL3hyVEhOT0NZMVlvWHdsY0kyVFMwV2hKaVhSRHJVT3o4bi9UdjMzS3hoeXNtTXhQRzVwVGpNVnFjOUw1bUlFdkVYS1hGVzVFT1JBYU40aFdTaGsrNWJjMHhFenFLKw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM0MDZmb1NxeTFYaE8rL3hyVEhOT0NhdlJEQ3FIUVJvU3J1emw0QWpmNEpoM0ozdHlzTVRYUVBsYmFmWndnNmcvc2Y5Y1Fqdk1SSVp2RUZsTTk3SHVIQW5YclhEWGU1aXMzaDFiR1FaOXFNMQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM0MDZmb1NxeTFYaE8rL3hyVEhOT0NhRW9YSk1EQTB1T3BlV1BDMEEydHpablZaUVdsdHRrRzVtZysrclRtT3FVZ2JRTmZaODFKTTF5ODBQVDFCWE9qRmNYaW0rNi9vTUh1OFI5dWRpUG0vcg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGY4Yys5MzVzeEFMQXVkWmlYdlc4QUM0MDZmb1NxeTFYaE8rL3hyVEhOT0Nha0p6ZStSZlRxRzFEaTZwZHZTSUNibEo3b2JGenlVTTBINHBkcExYUC9KTVkxNFJkNHpIWWNpSVBHVmtwQTF0a2c5bVM0ak5nOHNSWUQ1YTJOd1cvWA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Apartment
Resale
€ 339,000

Apartment For Sale in Sotoserena

3 BD
2 BA
95 m2
House
Resale
€ 1,890,000

House For Sale in Bahia Dorada

5 BD
4 BA
200 m2
Villa
New Development

Compare Listings