Apartment For Sale in Cabopino

€ 899,000

Overview

  • Updated On:
  • August 30, 2022
  • BEMA1243 Reference ID
  • 3 Bedrooms
  • 2 Bathrooms
  • 134 m2 Living Area
  • Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 6376
Price: € 899,000
Property Size: 134 m2
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Interior Size: 114
Terrace Size: 20
Onsuite Bathrooms: 1
Garage: Private
Swimming Pool: Communal
Garden: Communal
Reference ID: BEMA1243
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZOVWtzNW1HSDluRlFaRG9vSmwxUk40SExGaGY3aWNiNFRqR2NhaGhFT1RQSEpEVnllOUV2UFlIRVBsUzIvZW9GNms0aEgwbWVhdy84b0RCdHR2NW5CNy9mL21tWFJxTDF1NEU2bWJyWmZQMUd4NE4rY0hLV3V6NExOaEdHbE9xQg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZOVWtzNW1HSDluRlFaRG9vSmwxUk40SExGaGY3aWNiNFRqR2NhaGhFT1RQeVRiQWY0TEpKc1gxUjduc3BxYkowWmxLNC9HRTNEWm92ZnFQUmRhZE5WRlJhY2NkaEp0S05yS0o2YXJ3WWFLSXpqYW1SYklDZ0ZsTUYvdFI3bmw2aA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZOVWtzNW1HSDluRlFaRG9vSmwxUk40SExGaGY3aWNiNFRqR2NhaGhFT1RONDVDaVVxZStJTjF1OHBLRDBEQ3NacUpMZzljdFNBVVNoY0F5RGVTckovL0dhbHdMRjdXNEJjTVFIMFNvMUtOSGxEaWtscmYzTnMrbU0xOEdZWkhoNQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZOVWtzNW1HSDluRlFaRG9vSmwxUk40SExGaGY3aWNiNFRqR2NhaGhFT1RNTVoxMUltUXNUQ3VXME5tU1hZWDIwVG8waVpYbTVKbW1XTDdxa0VxN3I5V3FKelE1NzdJbUFvWHFVZ3hMSDIwRHNsdjFPKzZrTDZYcENXTVZGaGs1RQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZOVWtzNW1HSDluRlFaRG9vSmwxUk40SExGaGY3aWNiNFRqR2NhaGhFT1RPY0xmSkJQd3FiZnR4QVdyTzhmaWRQcG9ITkhPY2xqYUlseFFzOGQvTVVkUlBxYktOSHdrVTdVdFdEUlhtaEVYWVN5OXlKeHFhK21xYmVtNWxkZjJjbw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZOVWtzNW1HSDluRlFaRG9vSmwxUk40SExGaGY3aWNiNFRqR2NhaGhFT1RPSE84MEpDQURES0VSYkdDSTNldEVWSHBhMEVDdXpobm1MMmNaMlRXeEZIQUpvV1B1NUhFRTkxUWM1Z2ZyQytYK1lMVDFSZHhEZk4xWDZvNVRkTC9mcg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZOVWtzNW1HSDluRlFaRG9vSmwxUk40SExGaGY3aWNiNFRqR2NhaGhFT1ROS2VLL29YZ2V4VGdGeDB5Ky9GTG10U3o0K0x3MzhQUTkwMkdJdTcwVlZLUXJoTjIrUWExcG1ZTDhHejc5elVaNlZ4S1lTZzNlMXVHMEhHenpTSlpycQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZOVWtzNW1HSDluRlFaRG9vSmwxUk40SExGaGY3aWNiNFRqR2NhaGhFT1RNalZVMGtNT0V3TUpzVFBaVkpsRWo1S0RHYTRKY05vcFpmaTRwNjhXYVVaNUhETVZZQTJ6Nzh1ZTliWHA3clJkV1ovQWpHNjhkakc1TDR1b1AwbEQzWQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZOVWtzNW1HSDluRlFaRG9vSmwxUk40SExGaGY3aWNiNFRqR2NhaGhFT1RPWHVIMmFYb0h4OTRLZEF6ZmRwMEg2NTNuMGRTQU1VMnhCQUd0ZVJXSTZPVUlVUlR3NjVIMklYbVZCUEgrVEM1U2I4NEQ3Q1kxVDBQcFY1MXBBSVNRQQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZOVWtzNW1HSDluRlFaRG9vSmwxUk40SExGaGY3aWNiNFRqR2NhaGhFT1RObFdFazc0eGJMTXdlRUdUYjFVYXZEOGMxWkZ3cWdwdlpQTGJFRDMyaGlyWkpsd3pQaUJCRXFiVUc0VXV4YXdJMTNiMllZOEIxVVZtbUMzYWFvYmdTcw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZOVWtzNW1HSDluRlFaRG9vSmwxUk40SExGaGY3aWNiNFRqR2NhaGhFT1RNdUVSNXg0NlN0S1F4NGczNTFva2JEUDBmSE8rUXNoZ3hPT3Q5WGdZUkVqSW02clA2M3VybHBkdEFQNjdvMXgzNEozSEhoZFppYkN5OGVBTXhXUGdWdg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZOVWtzNW1HSDluRlFaRG9vSmwxUk40SExGaGY3aWNiNFRqR2NhaGhFT1ROeUhubW51ZFdSVUo5RWs1WVoyZ09HdHpYVGxFclFEQUtXZ01aaFJiTGdsY2Y4WENCWjJzNzRoVUYwblc2eGxxTW5DekRWWENrMDdCT3pScjd0L05BNQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZOVWtzNW1HSDluRlFaRG9vSmwxUk40SExGaGY3aWNiNFRqR2NhaGhFT1RPYjJUU3VxT3dzTW1ncmFlQlZkY2Y2YkxZczlIUUk5NkxrTktYaGJoRldTZWk1a2laU1ZpZWJPWDNKbkZBZVFpWUZhMDR0Q2ZVNEEvQnk4dVlmWGs3SQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZOVWtzNW1HSDluRlFaRG9vSmwxUk40SExGaGY3aWNiNFRqR2NhaGhFT1ROVDJ5ZUhMcXhOUC8yc2I3dW43cmg4VGY0TzN1RGlSM04zU1k5SW4wYnFRazhxczBDUWd0K2FacmU0UzVRZWJZWW5PZlYyMGxtUkErQ2RIK2EybGtoZA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

House
Resale
€ 330,000

House For Sale in Cabopino

3 BD
3 BA
132 m2
Duplex
Resale
€ 549,000

Duplex For Sale in Playa Real

3 BD
4 BA
205 m2
Penthouse
Resale
€ 535,000

Penthouse For Sale in Marbella East

2 BD
2 BA
118 m2

Compare Listings